Олексій Красножон 2012-04-20 37.0k

Основні концепції обґрунтування науки в позитивізмі та його модифікаціях

Соціальний інтерес до феномену науки, законам її розвитку настільки ж старий, як і сама наука. З прадавності науку досліджували і теоретично, і емпірично, і раціоналістично. У кожній науці формулюються не тільки висловлення про пізнання в тій або іншій предметній галузі, але й загальні правила і настанови, що відносяться до побудови, методика та термінології. Саме тому представники філософських шкіл позитивізму намагалися забезпечити повний і чіткий поділ наукових й “метафізичних” (або псевдонаукових) тверджень

Основні концепції обґрунтування науки в позитивізмі та його модифікаціях - ілюстрація до статті

Вступ

Наука як одна із провідних галузей людської діяльності протягом всієї своєї історії стоїть перед проблемою власного обґрунтування. Це виражається в існуванні ряду пануючих у суспільстві систем поглядів (парадигм), що змінюють одна одну, які утворять один з найважливіших на сьогоднішній день розділів філософії – філософію науки. У центрі уваги останньої перебувають питання, що стосуються основ самої науки, цілей і стратегії наукового дослідження, обґрунтування критеріїв оцінки й контролю пізнавальних дій й одержуваних з їхньою допомогою результатів, розуміння й оцінки найбільш важливих змін у науці, демаркації науки й псевдонауки. Глибоке й адекватне філософське осмислення науки припускає аналіз не тільки закономірностей генезису і розвитку наукового знання як такого, але й функціонування самої науки як діяльності.

Наука як своєрідний соціальний феномен у першій половині XIX століття поступово стає об'єктом вивчення філософії. Виникає філософія науки – спеціальна філософська дисципліна, предметом вивчення якої є структура науки, її закони, теорії й факти, розвиток науки, наукових методів, проблеми обґрунтування наукового знання. Звичайно, не всі складові моменти предмета філософії науки з'явилися відразу, спочатку більше уваги приділяли структурі науки, її законам, теоріям і фактам, методології [1].

Однак не завжди наука була предметом вивчення філософії. Наприклад, на більш ранніх етапах свого розвитку філософія не займалася вивченням науки як такої, проблемами її обґрунтування. Однак, у результаті ряду великих науково-технічних і соціальних революцій XVII – XVIII ст. стала очевидна соціальна роль і та користь, що може принести наука для розвитку людського суспільства. У цей час наука стає рушійною силою прогресу, що й спричиняє появу широкого інтересу до неї з боку філософії [1].

У наші дні спостерігається бурхливий розвиток науки – вона не зупиняється на досягнутому, не припиняє свого розвитку. А отже, повинні постійно розвиватися й удосконалюватися методи й методики одержання наукових знань, висуватися нові теорії, вироблятися нові критерії істинності отриманих знань. Тому проблема обґрунтування науки, вивчення можливих напрямків її розвитку, а також пошуку критеріїв визначення істинності результатів, отриманих експериментально, завжди буде лишатися актуальної. У зв'язку із цим велика кількість сучасних філософських течій і шкіл займаються пошуком шляхів вирішення цих проблем [1].

Для багатьох сучасних людей віра в науку в значній мірі замінила віру в Бога. Для них наука стала відігравати роль релігії, здатної дати остаточну відповідь на корінні проблеми світобудови й людського буття. На мій погляд, така позиція є невірною, оскільки релігія займається духовним розвитком людської особистості, а наука, сприяє розвитку прогресу, полегшуючи і спрощуючи тим самим наше повсякденне існування.

Як відзначалося вище, пильна увага до науки з боку філософії виникла лише на початку XIX століття, тому філософія науки розвивається порівняно недовго, хоча навіть за цей час вона дозволила збагатити науку різноманітними критеріями істинності, методологією пошуку наукового знання, критеріями відокремлення наукового від псевдонаукового.

Величезний внесок у розвиток філософії науки внесли вчення, які розвивалися філософськими школами позитивізму (розглядаються 4 школи), про що й піде подальша мова в рефераті.

Таким чином, у ролі об'єкта філософського дослідження в даному рефераті виступає сама філософія науки, представлена у філософських працях представників різних шкіл позитивізму.

Предметом дослідження є філософські концепції позитивістів, критерії істинності отриманого наукового знання, обґрунтування самої науки, критерії відокремлення її від псевдонаук, що викладені в працях представників шкіл позитивізму, а також їхня роль і користь для вирішення проблем розвитку сучасної науки.

Розділ I. Вчення про науку у філософії позитивізму

1.1 Концепції обґрунтування науки представниками першого й другого позитивізму

Своєрідною першою філософією науки був так званий “перший” позитивізм, що виник під впливом розвитку знань про природу в 30-і роки – середині XIX сторіччя (Конт, Мілль, Спенсер).

Засновник цієї течії – французький філософ і соціолог Огюст Конт. Його основні праці: “Курс позитивної філософії” (6 томів) і “Система позитивної політики” (4 томи). На думку Конта, вся попередня філософія не має права претендувати на досконалість, оскільки вона спочатку орієнтувалася на теологічні “абсолюти”, а потім на “метафізичні” (що не мають досвідного обґрунтування), але філософія ніколи не була науковою. Вона завжди націлювалася на осягнення “внутрішньої природи речей”, що не підлягає безпосередньому спостереженню. Розкриваючи зміст поняття “позитивне”, Конт писав, що слово позитивне означає реальне або підтверджене фактами чуттєве існування [2].

Основні моменти вчення Конта:

По-перше. Заперечення спекулятивної філософії. Конт формально припускав існування об'єктивного світу, але оголошував усяку теорію, що допускає пізнаванність цього світу, метафізикою, тобто вченням про сутність явищ. Традиційні філософські проблеми – буття, сутності, причини й інших – це псевдопоняття, що не піддаються експериментальній перевірці.

По-друге. Предмет науки і предмет філософії. Наука повинна відмовитися від проникнення в сутність явищ. Її завдання – описувати дані досвіду, позитивні факти, зводити їх до найменшого числа зовнішніх зв'язків за їх схожістю й послідовністю. У науці принципово неможливе пояснення, поділ об'єктивного й суб'єктивного в пізнанні. Наукове знання містить у собі дещо, взяте від об'єкта, і дещо, властиве тільки суб'єкту. Тому Конт розглядав позитивізм як середню лінію між емпіризмом (усе з об'єкта) і суб'єктивізмом (усе із суб'єкта). Філософія – це тільки узагальнення результатів спеціально-наукового знання, вивчення зв'язків між науками (оскільки кожна наука бачить тільки свій предмет).

По-третє. “Закон” трьох стадій. Обґрунтування своєї філософії Конт дає у вченні про три стадії розвитку людського пізнання й мислення, інтелектуальної еволюції людей (вони визначають розвиток суспільства):

Перша Теологічна стадія. На цій стадії знання у людей дуже обмежені, а в мисленні панують уявлення. Всі явища природи пояснюються діями богів і духів. У практичному житті – сила авторитету, у політиці – епоха монархій.

Друга Метафізична стадія. Тут за першооснову приймається не бог, а природа як деяка абстрактна сутність. В основі явищ – абстракції. Ця стадія є перехідний стан у розвитку суспільства. Тут розхитується сила авторитету, посилюється егоїзм, зростає роль розуму. У політичному житті – прагнення до влади народів.

Третя Позитивна або наукова стадія. На цій стадії спостерігається відмова як від теології, так і від метафізики з наступною перебудовою громадського життя на основі позитивного знання.

Задача “позитивної” науки – установлення порядку й законів природи й суспільства. Під ними розуміють постійні відносини між явищами, пізнання яких і є єдино науковий, позитивний вид знання. Позитивна стадія переборює розрив між теорією й практикою, пізнання постійних відносин уможливлює передбачення їх майбутньої дії. Ціль знання – “бачити, щоб передбачати” й, спираючись на передбачення, активно втручатися в хід подій. Рушійною силою суспільного розвитку служить прогрес знання.

По-четверте. Класифікація наук. Єдиним джерелом істиного знання є емпіричні науки. Принцип їхнього поділу повинен випливати із процесу вивчення самих предметів, що класифікуються, і природних зв'язків між ними. Виходячи із цього принципу, Конт розташовує науки по убуванню простоти й абстрактності: математика, астрономія, фізика, хімія, біологія, соціологія (соціальна фізика). Така класифікація наук відтворює як природний, так і історичний порядок розвитку самих наук.

Суспільство, по Конту – “соціальний організм”, аналогічний біологічному. Між його частинами, органами, функціями існує солідарність, ворожа революції.

До представників школи позитивізму відноситься Герберт Спенсер – англійський філософ і соціолог. Основні моменти його вчення:

 1. Вчення про “непізнане”. Наука неминуче дійде висновку, що під всіма речами ховається таємниця. Поняття матерії, простору, руху, часу й інші є суперечливими і тому абсолютно незрозумілими. Наше пізнання вичерпується пізнанням явищ (феноменів) свідомості – уявлень. Якщо вони яскраві і живі – це “враження”, а більше слабкі – “ідеї”. Істина являє собою компроміс між цими двома видами уявлень.

 2. Філософія і спеціальні науки. Спенсер виключає з філософії її корінні світоглядні проблеми. Філософії залишається та ж область, що й науці. Але наука – це лише частково об'єднане знання, а філософія – повністю об'єднане знання, вищий теоретичний синтез. Сфера пізнаного в Спенсера являє собою прояв невідомої абсолютної сили. Найбільш загальні істини, що становлять область “загальної філософії”, повинні бути сформульовані в термінах: "речовина", "рух" і "сила".

 3. Вчення про еволюції. Еволюцію Спенсер розумів чисто механістично, оскільки основним принципом усього наукового пізнання вважав положення про збереження речовини, а отже, збереження сили. Принцип сталості сили й руху – тільки постулати мислення. Виходячи з них, Спенсер обґрунтовує свій основний закон – закон еволюції, що властивий всім явищам досвіду й забезпечує єдність знання.

В еволюції, згідно Спенсеру, можна виділити 3 моменти:

а) перехід від простого до складного (інтеграція або концентрація);

б) перехід від однорідного до різнорідного (диференціація);

в) перехід від невизначеного до визначеного (збільшення порядку).

Еволюція має межу, роль якої виконує стан рівноваги системи, за яким іде розпад, а потім – новий цикл інтеграції речовини й руху (теорія круговороту). Спенсер вважав за можливе охопити всю різноманітність реальності єдиною формулою механічного перерозподілу часток матерії [3].

Слід зазначити, що перші позитивісти відразу після проголошення вихідних принципів своєї позиції зіштовхнулися зі значними труднощами. Неможливість повного усунення “неспостережуваного” призвела до розвитку нераціональних, навіть містичних тенденцій у першому позитивізмі. Такий фінал є логічним, оскільки установка на реальність, як щось “безпосередньо дане” знімає можливість наукового пояснення питань виникнення й становлення самої дійсності.

В 70-х роках XIX ст. виникає друга форма позитивізму як реакція на кризу в класичній фізиці. Дослідники природи, в основному фізики, стояли на позиціях стихійного матеріалізму, що було обумовлено одержанням нових даних про будову атома, вони намагалися шляхом математичного опису якісно однорідних часток одержати знання про матерію як безпосередньо даної спостережуваної реальності. Основними представниками другого позитивізму є австрійський фізик, фізіолог і філософ Ернст Мах та німецький хімік і філософ Ріхард Авенаріус [4].

Махізм або емпіріокритицизм (термін Авенаріуса) являє собою психологічну форму позитивізму, що виступає під прапором “філософії науки”. Основні моменти даної філософської течії наступні:

Програма очищення досвіду, що представляє собою критику досвіду, перевантаженого такими поняттями, як причинність, субстанція, необхідність й інші. Всі ці поняття виходять за межі “чистого досвіду”. Необхідно позбутися цих абстракцій, оскільки вони не є позитивними даними.

Теорія “нейтральних елементів”. Мах й Авенаріус вважали осмисленою постановку питання про існування об'єктивної реальності за межами свідомості, але прагнули перебороти дуалізм: відрив фізичного від психологічного. У межах людського досвіду не існує принципової різниці між фізичним і психологічним, оскільки в основі всіх явищ лежать факти чуттєвого світу або відчуття. Комплекси відчуттів – це і є тіла, а самі відчуття – це нейтральні елементи (наприклад, колір, форма, смак та інші), з яких тіла складаються. Нейтральними вони є тому, що, з одного боку, комплекси відчуттів відносяться до світу поза нами (як атоми у фізиці), а з іншого боку – до нашого тіла, нервовій системі (як відчуття в психології). Фізика й психологія виступають як різні напрямки у вивченні тих самих елементів досвіду, тому Мах зводить філософію до “психології пізнання”. Єдність наук ґрунтується на тому, що всі науки мають предмет – чуттєві дані досвіду (нейтральні елементи), але науки по-різному, з різних точок зору підходять до розкриття залежностей цих елементів.

Принцип “економії мислення” й “чистого опису”. Ці принципи, по Маху, – основні методологічні вимоги науки. Економію мислення Мах оголошував основною характеристикою пізнання. У розвиненій науці роз'яснювальна частина є зайвою, метафізичною, з метою економії мислення від неї потрібно відмовитися. Наприклад, атоми й молекули – це економні символи опису фізико-хімічного досвіду. Принцип “економії мислення” Маха Авенаріус виражає в принципі “найменшої витрати сил”.

Із принципу економії мислення Маха випливає положення про “опис” як ідеал науки. Метою науки є одержання “чистого опису” фактів чуттєвого сприйняття. Думка повинна пристосовуватися до відчуттів, а поняття повинні до них зводитися. Такий підхід являє собою не що інше, як сенсуалістичну редукцію, відповідно до якої все існуюче необхідно “розбити” на елементи з метою одержання “ощадливої” картини світу.

1.2 Неопозитивістська і постпозитивістська концепції обґрунтування науки

На початку 20-х років XX століття виникає третя форма позитивізму – неопозитивізм, ідеї якого були сформульовані членами Віденського гуртка (Шлік, Нейрат, Карнап, Фейгл, Хан та інші). Великий вплив на неопозитивізм зробила нова форма логічної науки – математична логіка, а також “логічний атомізм” (Рассел і Витгенштейн). Неопозитивізм розвивався у руслі головного ідейно-теоретичного напрямку перших двох етапів позитивізму, але шукав інші (на відміну від відчуттів і переживань) способи інтерпретації реальності, у результаті чого звернувся до мови [1].

Неопозитивісти вважали, що завданням філософії є діяльність по аналізу мови наукового знання, внаслідок чого з’явилась назва логічний позитивізм. Основні ідеї неопозитивізму такі:

 1. Елімінація (виключення) метафізики з філософського й наукового знання. Під метафізикою розумілися традиційні філософські питання, включаючи основне питання філософії. Вважалося, що ці питання формулюються на основі термінів, що є псевдопоняттями (“абсолют”, “субстанція”, “матерія” й інші), тому що їхні визначення не піддаються перевірці. Метафізика, таким чином, розглядалася не просто як неправильне вчення, а як вчення, позбавлене наукового змісту.

 2. Предмет філософії. Єдино науковим знанням про світ вважалися конкретні емпіричні науки. Все можливе знання виражається в реченнях і словосполученнях, тому необхідно знати правила з'єднання слів у реченнях і займатися аналізом логічних правил виводу одних речень з інших. Відповідно до такого трактування, предметом філософії є мова як засіб вираження знання, а також діяльність по аналізу цього знання.

 3. Протокольні речення як емпіричний базис науки. Логічний аналіз містить у собі відділення речень, що мають зміст, від безглуздих.

Неопозитивізм виділяє 3 види осмислених речень, з яких складається наукове знання:

а) речення про емпіричні факти (протокольні речення);

б) речення, що містять логічні наслідки із протокольних речень. Вони мають сенс, якщо відповідають правилам логіки й можуть бути зведені до емпіричного;

в) речення логіки й математики (аналітичні). Вони необхідні для формального перетворення вже існуючого знання.

Висловлення про факти завжди мають науковий сенс, хоча іноді здається, що речення говорить що-небудь про факти, а насправді цього нема, тому необхідно спеціальний метод, щоб з'ясувати, має сенс це речення чи ні. Таким методом служить принцип верифікації (від латинського veritas – істина), націлений на встановлення істинності тверджень шляхом їхнього безпосереднього зіставлення з фактами, емпіричними даними. Наукова теорія, згідно неопозитивістської концепції, розглядалася як система логічних висновків на основі фактів [5].

Виходячи із принципових настанов позитивізму, неопозитивіст Витгенштейн звертається до ідеї “логічного атомізму”, викладеної в працях відомого англійського філософа і логіка Бертрана Рассела. Витгенштейн писав, що світ є сукупністю фактів, а не речей. “Елементарні” факти слугують “атомарними” фактами, які не залежать одне від одного, оскільки з існування одного атомарного факту не можна робити висновок про існування іншого атомарного факту. Аналогічним чином Витгенштейн уявляв собі й структуру знання, що складається із сукупності “атомарних” висловлень. При цьому між сукупністю фактів (світом) і сукупністю висловлень (знанням) існує сувора “взаємно однозначна відповідність”.

Новий момент, що з'являється у Витгенштейна, знаходить своє вираження в трактуванні висловлень (образів) як фактів. Таким чином, з'являється можливість безпосереднього порівняння предмета й образа, оскільки обоє рівною мірою є фактами, відносини між якими кваліфікуються як відносини між двома даностями. Відбувається істотна зміна традиційних уявлень про завдання й функції філософії. Якщо й предмет, і образ є фактами, то філософія може тільки виявляти характер відносин між ними, тобто робота філософії складається, по суті, у роз'ясненнях [6].

“Антиметафізична” програма в неопозитивізмі здобуває новий відтінок. Тепер “метафізичні” твердження, що не мають “фактичного” обґрунтування, кваліфікуються вже не як помилкові, а просто як “безглузді”. Більшість питань виходить з того, що ми не розуміємо логіки нашого мислення. Основним завданням неопозитивісти вважали вироблення спеціальної логічної методи для чіткого поділу осмислених тверджень і тверджень, позбавлених усякого змісту (метафізичних). Така метода верифікації була розроблена в рамках Віденського гуртка. Верифікація спирається на центральну в логічному позитивізмі ідею заелементної відповідності світу (як сукупності атомарних фактів) і знання (як сукупності образів).

Безпосереднє зіставлення фактів з образами здійснюється як порівняння атомарних фактів з атомарними висловленнями. Однак філософські судження є загальними, тому для верифікації їх необхідно перетворювати із загальної форми в одиничні й тільки після цього зіставляти з фактами.

Уже при перших спробах застосування неопозитивістами принципу “верифікації” до конкретних філософських тверджень виявилася практична неможливість зведення загальних тверджень до одиничних. Викликала сумнів і сама можливість безпосереднього зіставлення одиничних тверджень з фактами. Інакше кажучи, загальна позитивістська концепція “безпосередньо даного” як єдино правильної реальності відразу ставила нездоланний бар'єр у пізнанні минулого й майбутнього, а отже, часових характеристик світу взагалі [7].

Після розчарування вчених у метафізичних концепціях натурфілософії, що формувалася як самостійний напрямок філософії науки, надовго взяла гору тенденція до гіпертрофії значення раціональних елементів у науковому пізнанні. Це призвело до феноменологізації філософії науки, розгляду науки як «речі в собі», що існує й розвивається ізольовано від іншого світу по своїх власних законах, що знайшло своє втілення в системах позитивізму, а пізніше – неопозитивізму. Однак «статичність» створюваної ними картини науки, неможливість адекватного відображення ні генезису знання, ні закономірностей і динаміки розвитку науки в цілому призвело до того, що до середини XX століття потенціал цих систем виявився в значній мірі вичерпаний. Спроба виправити становище, що склалося, була розпочата представниками нового напрямку у філософії науки – постпозитивізму, засновником якого виступив англійський філософ Карл Поппер [8].

Поняття «постпозитивізм» охоплює собою широку сукупність концепцій, що прийшла на зміну неопозитивізму. Постпозитивізм у цей час не відрізняється великою внутрішньою однорідністю: з багатьох питань існує «внутрішня» полеміка. Виражаючись у термінах одного з його найвизначніших представників – Томаса Куна, – це філософський напрямок не має усталеної парадигми. Умовно можна виділити два основних напрямки (що виявляють між собою спільність): релятивістський, представлений Томасом Кунем, Полом Фейерабендом, Максом Полані; та фаллібілістське, до цієї групи варто віднести насамперед Карла Поппера та Імре Лакатоса, а також Дж. Уоткінса, Дж. Агассі, Дж. Фетзера. Представники першої течії стверджують відносність, умовність, ситуативність наукового знання, приділяють більше значення соціальним факторам розвитку науки, філософи другого – будують філософські концепції виходячи з тези про «погрешимість» наукового знання, його нестійкість в часі [9].

Постпозитивізм, що виник в 60-і – 70-і роки XX ст. так само, як і неопозитивізм, критикує метафізику, обґрунтовує ідею “істиної” наукової філософії, і в той же час виступає як критична опозиція неопозитивізму 20-х – 50-х років, ставить серйозні межі пізнавальним можливостям розуму, розвитку наукового знання. Найбільш характерні риси постпозитивізму такі:

а) значна кількість методологічних концепцій й їхня взаємна критика;

б) відхід від орієнтації на символьну логіку й звернення до історії науки. Головною проблемою філософії науки постпозитивісти вважали розуміння розвитку наукового знання.

Один з засновників постпозитивізму, австрійський філософ Карл Поппер, виступив із критикою “верифікації”. Він запропонував замінити верифікацію, націлену на встановлення істинності тверджень шляхом їхнього безпосереднього зіставлення з фактами, так званою “фальсифікацією”, тобто пошуком фактів, які спростовують дане твердження. Тим самим Поппер перетворює позитивізм у своєрідний “негативізм”, адже навіть якщо не знаходяться факти, які фальсифікують дане твердження, останнє визнається придатним для наукового застосування в якості “виправданого”, а не істинного [10].

Відмовляючись від істини як мети пізнання (пізніше він розглядав її як недосяжний ідеал пізнавальних зусиль), Поппер розриває змістовний зв'язок між знанням і реальним світом. Факти реального світу можуть тільки спростувати, а не підтвердити зміст теоретичних побудов.

У своїй роботі “Об'єктивне знання” Поппер висуває тезу про те, що можна розрізнити наступні три світи: по-перше, світ фізичних об'єктів або фізичних станів, по-друге, світ станів свідомості, розумових (ментальних) станів і, можливо, диспозицій до дії, по-третє, світ об'єктивного змісту мислення, насамперед змісту наукових ідей, поетичних думок і творів мистецтва. Третій світ виникає як результат взаємодії фізичного світу й свідомості, як природний продукт людської діяльності. Необхідною умовою його виникнення є поява мови. Саме закріплюючись у мові, знання перетворюється в “об'єктивний дух”, набуває об'єктивний характер. Мешканцями третього світу є теоретичні системи, проблеми й критичні міркування, сюди ж відносяться й зміст журналів, книг і бібліотек. Процес розвитку наукових теорій відбувається в “третьому світі” і має власну логіку розвитку. Поппер стверджував, що специфічний характер існування “третього світу” подібний до існування живого організму, тому розвиток знання в попперівському трактуванні здоуває риси еволюціонізму [11].

Розділ II. Проблеми обґрунтування наукового знання

2.1 Обґрунтування наукового знання представниками неопозитивізму

Це, фактично, проблема демаркації (відокремлення) наукового знання від ненаукового, емпіричних наук від формальних і метафізики. Вона є центральною проблемою у філософії науки, а її головним завданням – пошук критерію демаркації. Цією проблемою вперше зайнявся саме неопозитивізм, що, як уже зазначалося, бачив завдання філософії в здійсненні логічного аналізу мови науки, повної формалізації всіх емпіричних знань (мова яких забруднена, багато термінів двозначні і т.д.). Неопозитивісти вважали, що необхідно розділити мову, що використовується в науці, на наукову і ненаукову.

Сама демаркація наукового знання можлива на основі трьох принципів: емпіризму, верифікації й індуктивізму.

Принцип емпіризму. Науковою є та теорія, що принципово перевіряється в емпіричному досвіді. Теорія вказує на ту область емпіричної реальності, що може підтвердити або спростувати теорію. Принцип емпіризму зводиться до наступних вимог:

а) здатність до перевірки теорії – одержання фактів, які повторюються (наприклад, мідь електропровідна);

б) інтерсуб’єктивність (будь-який дослідник цієї галузі може отримати цей факт);

в) відтворюваність – факт можна відтворити будь-яку кількість разів.

Принцип верифікації. Цей принцип означає установку, згідно якої науковими визнаються тільки ті теорії й закони, які підтверджуються сукупністю фактів (принцип підтверджуваності). Саме знання виражається в судженнях мови, які бувають двох видів:

а) сингулярні твердження (від латинського singularis – окремий, особливий) – це твердження про одиничні події, факти (Карнап називав їх протокольними реченнями);

б) універсальні речення – це загальні твердження (наприклад, всі метали електропровідні).

Питання про науковість стосується тільки універсальних тверджень, якщо вони підтверджуються сингулярними. Верифікація ж забезпечує відокремлення наукових універсальних речень від ненаукових.

Принцип індуктивізму. Верифікація повинна здійснюватися на основі правил індуктивної логіки – від часткового до загального. Індуктивний висновок – це такий висновок, що ґрунтується на деякій сукупності індивідуальних спостережень (наприклад, всі метали електропровідні, тому що всі перевірки це підтверджують).

Однак уже в 50-і роки виявилися істотні недоліки цих критеріїв демаркації, оскільки класичні метафізичні проблеми виявилися важливими не тільки для осмислення людської життєдіяльності, природи людини, але й для аналізу гносеологічних питань. Крім того, виявилося, що формалізувати мову науки неможливо. Як з'ясувалося, у структурі наукових теорій мають місце метафізичні висловлювання, які неможливо перевірити за допомогою принципу верифікації, незважаючи на спроби його модифікації.

Спочатку принцип верифікації полягав у зведенні будь-яких речень до сингулярних, але для багатьох наукових висловлень досвідних еквівалентів знайти не вдалося, тому був висунутий принцип непрямої верифікації. В остаточному підсумку неопозитивісти прийшли до висновку, що верифікація не дає підстав для підтвердження науковості. Наприклад, загальна теорія відносності (1916 р.) не мала фактів підтвердження аж до 1924 р., коли був встановлений факт відхилення світла поблизу Сонця, тобто об'єкта, що має більшу масу. Теорія кварків дотепер не має жодного підтверджуючого факту, у той же час астрологія має масу таких фактів [12].

2.2 Обґрунтування наукового знання представниками постпозитивізму

Зрозуміло, що є природною наступність постпозитивізму з неопозитивізмом у його увазі до раціональних методів пізнання. Однак, як було сказано, постпозитивізм не обмежується статикою знання, але бачить основне призначення філософії науки в дослідженні процесу розвитку, «зростання» знання. Загальним для цього напрямку є визнання важливості світоглядних, філософських, метафізичних основ наукових теорій. На противагу неопозитивістському антиісторизму, постпозитивізм прагне здійснити синтез логіко-методологічного й історико-наукового методів аналізу наукового знання. Замість розробки ідеальної моделі пізнання постпозитивізм звертається до його реальної історії, демонструючи залежність пізнавального процесу від суспільства й від індивіда, що пізнає. Відбувається відмова від знеособлювання науки, ігнорування традицій й авторитетів наукових колективів [13].

У зв'язку із цим критиці постпозитивістів піддаються в основному особливості філософії їхніх попередників, що перешкоджали історичному підходу до пізнання: теза про існування вільної від теоретичних привнесень мови спостереження, про можливості суворої демаркації науки й філософії, прагнення нав'язати пізнанню ідеальні норми, що не є продуктами реальної наукової практики, перебільшення ролі формальних структур при дослідженні знання і т.п.

З цих позицій здійснюється і підхід до процесів змін у науковому пізнанні. Відбувається (за винятком К. Поппера, фігури в значній мірі перехідної) відмова від властивої позитивізму абсолютизації верифікуючого значення досвіду. Науковий факт втрачає свою метафізичність, зберігаючи за собою лише сугубо утилітарне значення.

Основні ідеї, що лежать в основі філософських робіт обговорюваного напрямку, можуть бути представлені в такий спосіб:

 1. Теоретичне розуміння науки можливо лише при побудові динамічної картини наукового знання.

 2. Наукове знання є цілісним по своїй природі, його не можна розбити на незалежні одне від одного емпіричний і теоретичний рівні, будь-яке емпіричне твердження є теоретично навантаженим.

 3. Філософські (онтологічної й методологічні) концепції мають тісний зв'язок з конкретно-науковим знанням. Філософія не тільки стимулює розвиток науки, але філософські твердження органічно входять в «тіло» науки.

 4. Динаміка наукового знання не є суто кумулятивним процесом, наукові теорії незалежні одна від одної і, як правило, неспівставні, непорівнянні.

 5. Метою зміни наукового знання є не досягнення об'єктивної істини, а реалізація однієї або декількох «близьких» завдань: кращого розуміння певних феноменів, вирішення великої кількості наукових проблем, побудова більш простих і компактних теорій та ін.

 6. В якості методу розробки історико-методологічної моделі науки виступає сукупність різних підходів до її аналізу: історико-науковий, методологічний, наукознавчий, психологічний, соціологічний, логічний та ін. При цьому логічний метод щонайменше не має домінуючого характеру.

Карлу Попперу належить честь створення першої філософської концепції науки, здатної в першій половині ХХ століття протистояти неопозитивізму, що починав зазнавати труднощів.

Поппер вказує на закономірність невдач неопозитивістської концепції верифікації наукових речень (будь-яка теорія, що претендує на науковіcть, повинна бути виведена з досвіду). Він вважає, що вчені роблять відкриття, переходячи не від фактів до теорій, а переходячи від гіпотез до одиничних висловлень, тобто користуючись гіпотетико-дедуктивним методом. Філософ виходить із впливу теорії на чуттєвий досвід і експериментальні ситуації: людина бачить і розуміє світ так, як той даний йому в його теоретичних уявленнях. Спостереження вже припускає деяку теоретичну установку, деяку вихідну гіпотезу; не можна просто спостерігати, не маючи для цього ніяких передумов. Спостереження завжди вибірково й цілеспрямовано: ми виходимо з певного завдання і спостерігаємо тільки те, що потрібно для вирішення цього завдання [10].

На думку Поппера, перевірка істинності теорії не може здійснюватися за допомогою відібраних з її допомогою фактів з ряду причин. По-перше, будь-яка розвинена теорія формулюється не для реальних, а для ідеальних об'єктів. У досвіді відсутні чуттєві аналоги «абсолютно твердого тіла», «ідеального газу». По-друге, досвід стає можливим тільки завдяки теоретичним, сутнісним уявленням. Наукові принципи не можна перевірити фактами, адже вони наче накладаються зверху на ці факти. Власне кажучи, факти повинні відповідати теорії, а не навпаки. Теорія, у свою чергу, повинна відповідати природі як такій, але не досвідній реальності. Підтвердження теорії експериментом – це не відповідність теорії експерименту, а відповідність теорії тим сутнісним природним властивостям досліджуваної реальності, які виявляють себе через експеримент. Однак теорія завжди обґрунтовується обмеженою кількістю експериментів, а використається для пояснення значно більш широкого кола досвідів. Факти й експерименти, що підкріплюють теорію, завжди обмежені як у просторі, так і у часі, відповідно й теорія також обмежена минулим і сьогоденням. Проте вона претендує на пояснення майбутніх досвідних та експериментальних ситуацій. Позитивний досвід може підтримувати теорію лише тимчасово, оскільки наступні можливі негативні досвіди завжди можуть спростувати її [13].

Поппер, таким чином, звернув увагу на те, що процедури підтвердження й спростування мають цілком різний пізнавальний статус. Остаточно підтвердити теорію не можна, зате її можна спростувати (фальсифікувати). Теорія фальсифікована, якщо вона суперечить досвідним даним, іноді всього лише одному досвідному факту.

Ця асиметрія, вважав Поппер, має вирішальне значення для розуміння процесу наукового пізнання. Він вказує, що “критерієм наукового статусу теорії є можливість її фальсифікації, спростування або перевірки, а теорія, що не спростовна ніякою мислимою подією, є ненауковою. Неспростовність являє собою не перевагу теорії (як часто думають), а її ваду” [10]. Тут почуваються “неопозитивістські” коріння Поппера: і визнання теорії, і відмова від неї повністю ґрунтуються на досвіді.

Ситуація спростування в науці є стимулом до вдосконалення: на місце фальсифікованій гіпотезі приходить інша, котра прагне уникнути допущеної помилки, спростування досвідом є «елімінація помилок». Накладення нової теорії на існуючу теоретичну базу призводить до зростання наукового знання. Різні теорії відрізняються своєю життєздатністю, причому виживають найнесуперечливіші. Інакше кажучи, наука еволюціонує «по Дарвіну». Основою наукового знання, згідно Попперу, виступає ідеал критичного відношення вченого як до своєї, так і до чужих, альтернативних теорій.

Принцип фальсифікування Поппера означає визнання фальсифікації, по-перше, найважливішим методологічним правилом, відповідно до якого, якщо теорія спростована, вона повинна бути негайно відкинута, і, по-друге, критерієм демаркації: науковою теорією визнається лише та концепція, що піддається зіставленню з досвідними даними, і, отже, піддається фальсифікації.

Слідом за неопозитивістами він констатує, що філософія, як знання, що не піддається фальсифікації, не має наукового характеру. Методологічне значення філософії він бачить в осмисленні зростання наукового знання, звідки випливає необхідність принципів раціонально-критичної дискусії, фаллібілізму, фальсифікаціонізму [10].

З методологією Поппера виявляється тісно пов'язана його епістемологія. Основу останньої складає теорія зростання наукового знання, у свою чергу базована на принципі фальсифікаціонізму.

Принцип фальсифікаціонізму вплинув на попперівське розуміння істини. Стверджуючи можливий характер будь-якої наукової теорії, філософ, хоча й погоджується з існуванням об'єктивної істини, однак покладає її – в силу можливого характеру знання – в принципі недосяжною. Більше того, навіть при випадковому виявленні цієї істини її ідентифікація в якості такої передбачається неможливої. Інакше кажучи, К. Поппер стверджує загальний характер відносності знання. Хоча наукове пізнання спрямоване на пошук істини, однак вона недосяжна не тільки на рівні теорії, але навіть і в емпіричному знанні (в силу його теоретичної навантаженості).

Оскільки проблема істинності знання, по Попперу, нерозв'язна, він вводить у якості визначального розвиток наукового знання критерій правдоподібності теорій, суть якого така.

Оскільки кожна наукова теорія є, суто кажучи, помилковою, серед її висновків будуть як істині, так і помилкові твердження. Перші утворюють її істинний, інші – помилковий зміст. Якщо експеримент показує, що передбачення однієї теорії істинно там, де передбачення іншої теорії хибно, то це означає, що перша теорія має істинний зміст там, де друга має помилковий зміст, тобто перша теорія більш правдоподібна, ніж друга. Максимально правдоподібною буде теорія, що повно і вичерпно відбиває об’єктивну реальність. Метою наукової діяльності, напрямком зростання наукового знання є побудова такої теорії, однак у силу причин, що обговорювалися вище, реально створення тільки більш-менш правдоподібних теорій.

Через це завдання епістемології як філософії наукового пізнання, повинно складатися не в пошуку теорії, а в вирішенні проблеми зростання знання. Останне ж досягається в процесі раціональної дискусії, що являє собою критику існуючого знання. Тому свою філософію Поппер називає критичним раціоналізмом.

Один з засновників постпозитивізму, Карл Поппер при вирішенні проблеми демаркації між науковим знанням і ненауковим виступив як крайній антиіндуктивіст. Він вважав, що індуктивним методам немає місця ні в повсякденному житті, ні в науці. Індуктивні методи мають тільки правдоподібний характер, а не істинний, оскільки невідомо, що буде в майбутньому, а умова підтверджуваності призведе до того, що в науці залишаться тільки прості, примітивні теорії. Тому Поппер у праці “Логіка наукового дослідження” (1959 р.) запропонував нові критерії (принципи) демаркації:

Перший: Принцип емпіризму. Поппер відмовився від вузького емпіризму неопозитивістів та їхніх пошуків абсолютно достовірного обґрунтування знання. Він вважав, що емпіричний і теоретичний рівні знання органічно пов'язані між собою. Протиставлення фактів і теорій, характерне для неопозитивістів, зникає, відбувається плавний перехід від емпіричного рівня знання до теоретичного.

У роботі Поппера обґрунтовується теза про “теоретичну навантаженість” фактів, оскільки для встановлення фактів завжди необхідна наявність певної теорії. У результаті цього факти деяким чином залежать від теорії або навіть детермінуються нею: факти, встановлені на основі однієї теорії, можуть відрізнятися від фактів, відкритих іншою теорією, тому зміна теорій часто приводить до зміни фактичного, емпіричного базису науки.

Другий: Принцип фальсифікації. Фальсифікація – це принципова спростованість (фальсифікованість) будь-якого твердження, що відноситься до науки. Фальсифікованість теорії, згідно Попперу, є головним критерієм наукового статусу цієї теорії.

Умови науковості будь-якої теорії:

а) ті факти, які можуть спростувати цю теорію в майбутньому. Такі факти називаються потенційними фальсифікаторами;

б) теорія, що не може бути спростована ніякими мислимими подіями, не є науковою;

в) кожна перевірка теорії є спосіб її фальсифікації. Наприклад, закон збереження енергії вказує на факт свого спростування – створення вічного двигуна, або загальна теорія відносності заперечує факт прямолінійного руху світла поблизу великих мас. Принцип верифікації є стосовно розглянутої теорії догматичною установкою, а критична установка є вірною.

Третій: Принцип дедуктивізму. Поппер використовує для встановлення неправильності теорії правило класичної логіки, відповідно якому результати, що випливають із теорії, але суперечать їй, спростовують її. Однак, більшість вчених не відокремлюють теорію від науки і шукають не спростування своїх теорій, а їхнього підтвердження.

Заслуга критичного переосмислення і подальшого розвитку попперівських ідей належить його учневі Імре Лакатосу. Лакатос зберігає прихильність історицистському напрямку у філософії науки: на його думку, усяка методологічна концепція повинна бути й історіографічною, а оцінка її може бути дана по тій раціональній реконструкції історії науки, що вона пропонує. У той же час він розрізняє реальну історію пізнання з її соціально-психологічними контекстами, і її логічну реконструкцію, використовувану при аналізі наукового пізнання, що носить у нього назву «внутрішньої історії».

Лакатос погоджується з Поппером у тому, що філософське вивчення науки повинне зосереджуватися насамперед на виявленні її раціональних основ, що визначають, на його думку, професійну діяльність ученого. Вираженням цього є його «Методологія фальсифікаціонізму й закономірностей наукового знання», відповідно до якої реальні лише ті науки, які дозволяють вивчати себе з точки зору певних логічних вимог. Це можуть бути і емпіричні і теоретичні науки, але вони повинні підпорядковуватися цілому ряду логічних правил і законів, які є основними шляхами зростання наукового знання [14].

Таким чином, у Лакатоса попперівський критичний раціоналізм втрачає свій негативний характер і стає конструктивним. З позицій методології дослідницьких програм виконання принципів критичного раціоналізму полягає не в спробі спростування теоретичної системи, що перевіряється, але в створенні альтернативних концепцій з метою розгляду досліджуваної проблеми з максимального числа точок зору. «Картина наукової гри, що пропонує методологія дослідницьких програм, досить відмінна від подібної картини методологічного фальсифікаціонізму. Вихідним пунктом тут є не встановлення фальсифікованої гіпотези, а висування дослідницької програми» [14].

2.3 Проблема створення теорії розвитку науки

1. Кумулятивістське розуміння розвитку науки. Кумулятивізм (від латинського кумуляціо – збільшення, скупчення) – це така методологічна установка філософії науки, відповідно до якої розвиток знання відбувається шляхом поступового додавання нових положень до накопичення суми істинних знань. Тут абсолютизується момент безперервності, виключаються якісні зміни, відкидається старе спрощене знання. Таким чином, гносеологічна основа кумулятивізму – це ідея безперервності пізнавального досвіду й розуміння помилковості як чисто суб'єктивного моменту пізнання. Існує два різновиди кумулятивізму: емпіричний й раціоналістичний.

Емпіричний ототожнює зростання знання зі збільшенням його емпіричного змісту. На основі зростання цілого океану емпіричного матеріалу до старих гіпотез додаються нові й відповідно до старих теорій – нові.

Раціоналістична трактує розвиток знання як таку послідовність абстрактних принципів і теоретичних пояснень, кожен елемент якої містить у собі попередній. Тут – лінійний розвиток: здійснюється перехід до більш загальних теорій, які містять у собі попередні теорії.

Неопозитивізмом розроблялася неокумулятивістська модель розвитку науки. Цей розвиток розглядався головним чином як процес нагромадження фактів, гіпотез, теорій. Для цього використовувався принцип відповідності. Це – ствердження, відповідно до якого нова теорія, більш загальна, повинна включати стару теорію як граничний випадок. Наприклад, фізичні результати квантової механіки при великих квантових числах повинні збігатися з результатами класичної механіки.

Розвиток теорії відбувається в такий спосіб: ТС → ТС1 → ТС2 → ТС3 → … ТСn ; Тут Т – теорія, С – сукупність правил відповідності. Однак таке розуміння розвитку науки не могло пояснити НТР, коли відмовлялися від деяких попередніх теорій. З 60-х років виникають нові моделі розвитку науки.

2. Теорія “перманентної” революції К. Поппера. На противагу неопозитивізму Поппер запропонував нову модель розвитку науки, назвавши її теорією перманентної революції, тобто такою, яка безупинно триває. Теорії – це осяяння вчених, і ці осяяння є революційними змінами в науці. Теорія Поппера ґрунтується на чотирьох принципах або тезах: концепції “третього” світу, фаллібілізмі, критицизмі, еволюціонізмі.

Концепція “третього” світу. По Попперу існує три світи, що неможливо редукціонувати: фізичний – світ фізичних об'єктів або станів; ментальний (розумовий) світ – світ людського досвіду, ментальних станів і диспозицій до дії; світ об'єктивного знання – світ наукового знання, ідей (у нього входять загальні поняття, числа, зміст книг і т.д. ). Перший і третій світи безпосередньо між собою не пов'язані, а взаємодіють за допомогою другого світу. Третій світ автономний, не залежить від людської свідомості. Можна допустити, що цей світ – справа людини, і в той же час він у певному сенсі є надлюдським. Поппер абсолютизує відносну самостійність розвитку наукового пізнання, наявність у нього своєї власної логіки розвитку. Розміщуючи в третьому світі не тільки істинні, але й помилкові теоретичні системи, а також проблеми, дискусії, протиріччя, Поппер представляє зростання знання як висунення проблем і знаходження їх пробних рішень.

Теза фаллібілізму. Це принцип схильності до помилок, оскільки будь-яке наукове знання принципово гіпотетично. Розвиток наукового знання відбувається методом здогадів і спростувань. При дослідженні наукової проблеми треба висувати більше різних гіпотез. Вони схильні до помилок, тому від них необхідно відмовлятися.

Теза критицизму. Це зростання знання шляхом позбавлення від помилок, систематичного раціонального критицизму: проблема -> теорія -> критика -> нова проблема.

Усунення помилок – це їхня фальсифікація, спростування. Нефальсифіковані положення не є науковими. Такі положення, які не можна спростувати в цей момент, повинні розглядатися як гіпотези, однак суб'єкт пізнання як подальше дослідження повинен прагнути їх спростувати. Таким чином, спростування теорій – основний закон і ціль розвитку науки.

Теза еволюціонізму. Зростання наукового знання розглядається як один з випадків світових еволюційних процесів. Наука розвивається подібно розвитку тваринного світу (міжвидова боротьба, пристосування, природний добір). Процес наукового пізнання – безперервний критичний діалог між різними типами наукових теорій.

Модель Поппера має істотні недоліки. Реальна наука не може бути абсолютно автономною, не може розвиватися незалежно від виробництва, політики, ідеології. Не можна також заперечувати наступність у розвитку науки. Учені не ставлять собі за мету спростування своїх теорій. Якщо з'являються негативні приклади, учені прагнуть їх ліквідувати або якось пояснити. Тому модель Поппера не мала широкого визнання в учених колах.

Моделі розвитку науки Імре Лакатоса і Пола Фейерабенда. Лакатос (британський філософ й історик науки) прагнув обмежити всесильність емпіричного матеріалу, “обожнювання” факту, характерного для класичного позитивізму. Всупереч фальсификаціонізму Поппера теорія досить стійка стосовно “емпіричних аномалій” (тобто до фальсифікуючих теорію фактів). Теорія, навіть авторитетна, народжується, розвивається й вмирає в океані емпіричних аномалій.

Лакатос розробив універсальну концепцію розвитку науки, що заснована на ідеї конкуруючих науково-дослідних програм. Кожна із програм розуміється як невідривно зв'язана послідовність теорій. Кожна теорія програми (за винятком початкової) виникає як результат додавання допоміжної гіпотези до попередньої теорії.

Безперервність програми обумовлена особливими нормативними правилами. “Позитивна евристика” – це ті правила, які вказують, якими шляхами просуватися в ході подальших досліджень. Інші правила (“негативна евристика”) говорять про те, яких шляхів варто уникати.

Структура науково-дослідної програми:

а) “Жорстке” ядро (фундаментальні постулати теорії). Вони умовно незаперечні, є специфічними для даної програми. “Негативна евристика” забороняє в процесі перевірки програми направляти логічне правило “модус толенс” на “жорстке” ядро при зіткненні з аномаліями й контрприкладами. Замість цього вона пропонує винаходити допоміжні гіпотези.

б) “Захисний пояс” гіпотез. Вони охороняють ядро від негативних прикладів, захищають його від спростування. “Позитивна евристика” пропонує способи модифікації або уточнення “захисного пояса”, які нові моделі необхідно розробити для розширення області застосування програми. Цей пояс приймається конвенціально, тобто за домовленістю вчених.

Дві основні стадії розвитку дослідницької програми:

На прогресивній стадії “позитивна евристика” здатна стимулювати висування допоміжних гіпотез, які розширюють емпіричний і теоретичний зміст програми. Однак, її розвиток сповільнюється після досягнення “пункту насичення”.

На стадії виродження зростає число несумісних фактів, з'являються внутрішні протиріччя, парадокси. Але вони не можуть бути об'єктивною основою для відмови від програми. Така підстава з'являється тільки з моменту виникнення конкуруючої програми, з більшою евристичною міццю. Фейерабенд (американський філософ і методолог науки) вважав, що наука розвивається шляхом “методологічного анархізму” у результаті проліферації (розростання, розмноження) теорій. Вони дедуктивно не пов'язані, використовують різні методи й поняття. Ця множинність теорій не повинна розглядатися тільки як попередня стадія пізнання, що через певний час зміниться однією істинною теорією.

Тут позиція теоретичного й методологічного плюралізму: існує безліч рівноправних типів знання. Це сприяє зростанню знання й розвитку особистості.

Найбільш плідні періоди розвитку науки – періоди боротьби альтернативних теорій. Їх джерела – у відмінностях світоглядних і соціальних позицій учених. Знання не тільки теоретично, але й ідеологічно навантажено.

Тлумачачи пізнання соціологічно, Фейерабенд відмовляється від понять істини й об'єктивності знань, забороняє регулюючий вплив емпіричних даних (фактів) на пізнання, даючи простір сваволі здогадів за принципом “уседозволеності”. Наслідування методу несумісно із творчим мисленням [15].

Теорія “наукових революцій” Томаса Куна, американського філософа й історика. Його найбільш відомим твором є “Структура наукових революцій”. Кун запропонував відмовитися від образа науки як системи знань, зміна й розвиток якої підкорено канонам методології й логіки. Його потрібно замінити образом науки як діяльності наукових співтовариств. Логіко-методологічні фактори розвитку науки стають у функціональну залежність від способу діяльності наукового співтовариства, що панує в той або інший історичний період.

Кун ввів поняття парадигми (від грецького – приклад, зразок). Вона означає сукупність переконань, цінностей, технічних способів, прийнятих науковими співтовариствами і забезпечуючих існування наукової традиції. Не існує абсолютних критеріїв науковості й раціональності. Кожна парадигма визначає свої стандарти раціональності. Сам Кун визначав парадигму в такий спосіб: «Під парадигмами маю на увазі визнані всіма наукові досягнення, які протягом певного часу дають науковому співтовариству модель постановки проблем і їхніх вирішень... Парадигми включають закон, теорію, їхнє практичне застосування й необхідне обладнання» [16]. Поняття парадигми, таким чином, ширше понять теорії і навіть науково-дослідної програми: вона виступає як якесь надособистісне утворення. У моделі Куна наука в особі парадигми диктує вченому свою волю, виступаючи як якась безлика сила, а вчений – це всього лише виразник вимог свого часу [16].

Поняття “парадигма” корелятивно поняттю наукового співтовариства. Парадигма – це те, що поєднує членів співтовариства й навпаки: воно складається з людей, які визнають парадигму. Як правило, парадигма знаходить своє втілення в підручниках або класичних роботах вчених і на довгі роки визначає коло проблем і методів їх вирішення в тій або іншій галузі науки. До парадигм Кун відносив, наприклад, аристотилевську динаміку, птолемеєву астрономію, класичну механіку Ньютона.

У зв'язку із критикою невизначеності терміна “парадигма” Кун уточнює його значення в понятті “дисциплінарна матриця”. Це поняття враховує, по-перше, приналежність учених до певної дисципліни і, по-друге, систему правил їхньої наукової діяльності.

Модель історико-наукового процесу, по Куну, – це чергування епізодів конкурентної боротьби між різними науковими співтовариствами. Типи таких епізодів:

“Нормальна наука” – це період безроздільного панування парадигми. Формування загальновизнаної парадигми, є ознакою зрілості науки. Творчий аспект “нормальної науки” обмежений розширенням області застосування й підвищення точності парадигми. Її основи при цьому не зачіпаються, що веде тільки до кількісного зростання знання, а не до якісного перетворення його змісту. Діяльність ученого в рамках нормальної науки носить, по Куну, досить своєрідний характер. Це – завзята й наполеглива спроба нав'язати природі ті концептуальні рамки, які дала професійна освіта. Мета нормальної науки – не пророкування нових видів явищ: явища, що виходять за межі концептуальних рамок, взагалі не приймаються до розгляду. «При ближчому розгляді цієї діяльності ... створюється враження, нібито природу намагаються втиснути в парадигму, як у заздалегідь збиту й досить тісну коробку. Ціль нормальної науки ні в якій мірі не вимагає передбачення нових видів явищ: явища, які не вміщаються в цю коробку часто, по суті, взагалі випускаються з виду. Учені в руслі нормальної науки не ставлять собі мети створення нових теорій, звичайно до того ж вони нетерпимі й до створення таких теорій іншими» [16].

“Наукова революція” – період розпаду парадигми, конкуренції між альтернативними парадигмами й перемога однієї з них, тобто перехід до нового періоду “нормальної науки”.

Кун висунув тезу про “несумісність” парадигм. З ним пов'язана заборона наступності в еволюції науки. Знання, накопичене попередньою парадигмою, відкидаються після її краху, а наукові співтовариства просто витісняють один одного.

Висновок

Соціальний інтерес до феномену науки, законам її розвитку настільки ж старий, як і сама наука. З прадавності науку досліджували і теоретично, і емпірично, і раціоналістично. У кожній науці формулюються не тільки висловлення про пізнання в тій або іншій предметній галузі, але й загальні правила і настанови, що відносяться до побудови, методика та термінології. Саме тому представники філософських шкіл позитивізму намагалися забезпечити повний і чіткий поділ наукових й “метафізичних” (або псевдонаукових) тверджень.

Серед значних досягнень філософської думки представників різних течій позитивізму слід зазначити надання філософії аналітичних рис. Тому, у наші дні вже важко представити відсутність аналітики у філософських працях.

Незважаючи на те, що філософські концепції, висунуті представниками шкіл позитивізму, часом повністю або частково заперечували або суперечили одна одній, непорушними залишалися вимоги мислити ясно, розумно, раціонально, максимально аргументовано й доказово, з урахуванням всіх тонкощів мови опису наукових результатів.

Окрема увага в роботах представників течії позитивізму приділяється розробці мовного апарату для опису наукового знання, результатів наукових експериментів, що повинен позбуватися від двозначності й невизначеності й відображати тільки суть.

На жаль, твердження філософів позитивізму про можливості повністю (або частково) усунути з науки конкретно філософську (світоглядну) проблематику тим самим, перетворивши філософію в різновид спеціальної технічної дисципліни, зазнала невдачі. У результаті цього була підтверджена неможливість філософствування поза широким світоглядним контекстом, а також неможливість існування єдиного способу вирішення філософських проблем.

Позитивізм послужив активним середовищем для розвитку й поширення філософських ідей матеріалізму, які знайшли дуже широке поширення на рубежі XIX – XX сторіч після виходу у світ робіт Карла Маркса й Фрідріха Енгельса [4].

Незважаючи на всі позитивні й негативні моменти у вченнях позитивістів, до кінця XX століття філософська теорія розвитку науки вважається в значній мірі сформованою. Концепції Т. Куна, К. Поппера, І. Лакатоса, П. Фейерабенда й інших займають гідне місце в скарбниці світової філософської думки. Однак у силу своєї багатогранності й актуальності питання філософії науки продовжують привертати до себе увагу філософів і вчених різних спеціальностей.

Література

 1. Філософія. Курс лекцій. К., Либідь, 1993.

 2. Сучасна західна філософія. Словник. М., Политиздат, 1991.

 3. Філософський енциклопедичний словник. М., 1989.

 4. У пошуках теорії розвитку науки. М.: Наука, 1982. – 296 с.

 5. Сучасна філософія науки. М.: Логос,1996. – 232 с.

 6. Структура й розвиток науки. М.: Прогрес, 1978. – 488 с.

 7. Лешкевич Т. Г. Філософія науки: традиції й новації. М.: Пріор, 2001. – 428с.

 8. Кохановский В. П. Філософія й методологія науки: Підручник для вищих навчальних закладів. Ростов н/Д.: Фенікс, 1999. – 576с.

 9. Панин А. В. Діалектичний матеріалізм і постпозитивизм. М.: Із МГУ, 1981. – 240 с.

 10. К.Поппер, Логіка й ріст наукового знання, М., 1983

 11. Рузавін Г. И. Методологія наукового дослідження: Учеб. Посібник для вузів. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317с.

 12. Степин В. С., Горохів В. Г., Рожева М. А. Філософія науки й техніки: Учеб. посібник.– М.: Гардарика, 1996.– 400с.

 13. Герасимов И. Г. Структура наукового дослідження. М.: Думка, 1985. – 218 с.

 14. И.Лакатос, Методологія наукових дослідницьких програм // Питання філософії, 1995, №4, стор.135-154

 15. Фейерабенд П. Вибрані труди по методології науки. М.: Прогрес, 1986. – 544с.

 16. Т.Кун, Структура наукових революцій, М., Прогрес, 1977