С. Крилова, О. Горпинич 2010-09-01 1044

Економічна соціологія - робоча навчальна програма

Робоча навчальна програма дисципліни «СОЦІОЛОГІЯ» для спеціальності 6.030101 “Соціологія”.

При формуванні переліку тем курсу ставилося за мету сформувати у студентів комплексне уявлення про соціологічні аспекти основних економічних процесів та явищ. Основна частина курсу присвячена новим та новітнім напрямам економічної соціології. Структура курсу складається з двох модулів – „Економічна соціологія як дослідницький підхід” та „Сучасна економічна соціологія”.

Економічна соціологія - робоча навчальна програма - ілюстрація до статті

Зміст

 1. Вступ

 2. Навчально – тематичний план дисципліни

 3. Зміст дисципліни за модулями та темами

 4. Плани лекцій

 5. Плани семінарських занять

 6. Організація самостійної роботи студентів

 7. Індивідуальні завдання

 8. Методики активізації процесу навчання

 9. Система поточного і підсумкового контролю

 10. Питання до заліку

 11. Список літератури

1. ВСТУП

Економічна соціологія – це особливий спосіб інтерпретації економічного процесу, що піддається аналізу шляхом уявного відокремлення від нього соціальних компонентів. Вона досліджує феномени господарського життя із соціального погляду. Сферою її інтересів і об’єктами дослідження є закономірності, що керують економічними процесами, коли ці процеси мають одночасно й характер соціальних процесів. Предметом економічної соціології є економічні процеси та явища, що розглядаються в онтологічно обґрунтованій соціальній обумовленості, а також досліджується вплив цих процесів і явищ на соціальне середовище.

Мета курсу – ознайомлення студентів з засадами теорії соціальних механізмів розвитку економіки, формування уявлення про розвиток економіки як соціальний процес. Під час ознайомлення з дисципліною студенти отримують основні відомості про предмет економічної соціології, а також уявлення про основні етапи становлення та проблематику наукової дисципліни. При формуванні переліку тем курсу ставилося за мету сформувати у студентів комплексне уявлення про соціологічні аспекти основних економічних процесів та явищ. Основна частина курсу присвячена новим та новітнім напрямам економічної соціології. Структура курсу складається з двох модулів – „Економічна соціологія як дослідницький підхід” та „Сучасна економічна соціологія”. Перший модуль присвячений загальним питанням економічної соціології, її предмету та методології, специфіки загальних регуляторів економічних процесів; другий – освітлює методологічні та практичні проблеми сучасної економічної соціології.

Завдання навчальної дисципліни:

 • Розкрити сутність, зміст та функції економічної соціології.

 • Описати історію розвитку економічної соціології.

 • Визначити статус економічної соціології в системі сучасних наукових напрямків.

 • Розкрити теоретичні та методологічні основи економічної соціології.

 • Ознайомити студентів з особливостями впливу економічної теорії на теоретичну соціологію.

 • Розкрити сутність парадигмальних відмінностей економікс та соціології.

 • Охарактеризувати економічну систему з огляду економікс.

 • Розкрити сутність та зміст понятійного та категоріального складу економікс в контексті формування понятійного апарату економічної соціології.

 • Показати економічну соціологію з огляду багаторівневості соціологічного погляду на соціальну реальність.

 • Розкрити сутність макропідходу в аналізі соціально-економічних явищ.

 • Визначити сутність та дати характеристику економіці як соціального інституту суспільства.

 • Розкрити сутність аналізу мезорівня щодо соціально-економічних явищ.

 • Розкрити зміст основних спеціальних соціологічних теорії мезорівня економічної соціології: соціології організацій, соціології малих груп тощо.

 • Розкрити сутність мікроаналізу соціально-економічних явищ.

 • Описати економічну поведінку з огляду системи соціальних та економічних чинників.

Всебічне засвоєння матеріалу курсу дає змогустудентам знати:

 • Історію розвитку, сутність, зміст та функції економічної соціології.

 • Статус економічної соціології в системі сучасних наукових напрямків.

 • Теоретичні та методологічні основи економічної соціології.

 • Особливості впливу економічної теорії на теоретичну соціологію.

 • Сутність парадигмальних відмінностей економікс та соціології.

 • Сутність підходу економікс до економічної системи.

 • Сутність та зміст понятійного та категоріального складу економікс в контексті формування понятійного апарату економічної соціології.

 • Сутність макропідходу в аналізі соціально-економічних явищ.

 • Сутність та характеристику економіці як соціального інституту суспільства.

 • Сутність аналізу мезорівня щодо соціально-економічних явищ.

 • Зміст основних спеціальних соціологічних теорії мезорівня економічної соціології: соціології організацій, соціології малих груп тощо.

 • Сутність мікроаналізу соціально-економічних явищ.

 • Соціальні та економічні чинники економічної поведінки.

Уміти:

 • Обґрунтовувати статус економічної соціології як міждисциплінарного напрямку в системі сучасних наук.

 • Визначати сутність парадигмальних відмінностей економікс та соціології.

 • Давати коректні визначення основних понять та категорій економічної соціології.

 • Проводити розмежування між макро, мезо і мікро підходами в аналізі соціально-економічних явищ.

 • Описувати економічну поведінку з огляду системи соціальних та економічних чинників.

2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Навчальний план дисципліни “ Економічна соціологія” ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030101“ СОЦІОЛОГІЯ” ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема

Лекції

Семінари

Самостійна

робота

Індивід.

робота

Модуль I. Економічна соціологія як дослідницький підхід

1.1

Особливості економіко-соціологічного підходу

6

6

5

2

1.2

Історична та територіальна локалізація економічної соціології

6

6

5

2

Всього за І модуль

12

12

10

4

Модуль II. Сучасна економічна соціологія

2.1

Нова економічна соціологія

2

2

5

2

2.2

Економічна теорія конвенцій

2

2

5

2

2.3

Мережевий підхід

2

2

5

2.4

Інституціональний підхід

2

2

5

2.5

Соціологія раціонального вибору

2

2

5

2.6

Держава та економіка

2

2

5

1

2.7

Господарські організації

2

2

5

2.8

Соціологія домашнього господарства

2

2

5

2.9

Соціологія ринків

2

2

5

2.10

Соціологія грошей

2

2

5

Всього за IІ модуль

20

20

50

5

Всього

32

32

60

9

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ

Модуль 1. Економічна соціологія як дослідницький підхід

Тема 1.1. Особливості економіко-соціологічного підходу

Межі економічного та економіко-соціологічного підходів. Моделі економічної та соціологічної людини. Принципи побудови моделі економіко-соціологічної людини. Основні відмінності соціологічного та економічного підходів до вивчення економічного життя (Роботи Н. Смелсера, Р. Сведберга, М. Грановеттера, П. Вайзе та К. Поланьі). Поняття економічної дії. Економічна дія як форма соціальної дії. Інтерпретації економічної дії в працях М. Вебера, В. Зомбарта. Поняття раціональності. Формальна та змістовна раціональність. Вбудованість економіки в соціальну структуру суспільства (Т. Парсонс).

Тема 1.2. Історична та територіальна локалізація економічної соціології

Історичні етапи становлення економічної соціології. “Стара” економічна соціологія. Економічний імперіалізм та нова економічна соціологія. Нові напрями економічної соціології (Р. Сведберг). Інституціоналізація економічної соціології. Новітні підходи в економічній соціології. Американська та європейська економічна соціологія. Економічна соціологія в радянський та пострадянський періоди. Дослідницькі проекти та учбові програми. Методологічна ситуація. Найбільш та найменш розроблені галузі економічної соціології. Найбільш перспективні напрями розвитку економічної соціології в майбутньому. Економічна соціологія в Україні.

Модуль II. Сучасна економічна соціологія

Тема 2.1. Нова економічна соціологія

Концепція укоріненості економічної дії (М. Грановеттер). Соціальне конструювання економічних інститутів. Довіра та опортунізм. Соціологія виробничих ринків. Використання мереж на внутрішніх та зовнішніх ринках праці. Упорядкування “старої” та “нової” економічної соціології В. Радаевим. Теорія конвенцій Л. Тевено. Соціологія раціонального вибору Дж. Коулмена. Мережений підхід Д. Старка. Владний підхід Ф. Блока. Новий інституціоналізм Н. Флігстіна. Субстантивістський підхід А. Портеса. Політико-економічний підхід Дж. Гершуні. Етнографічний підхід М. Аболафія. Культурно-історичний підхід (В. Зелізер). Стратифікаційний підхід Дж. Голдторп. Постструктураліський підхід П. Бурдье: споживацькі практики та стилі життя, протиріччя між классом та габітусом. Постмодерністській підхід С. Леша та Дж. Уррі: виробництво благ та знаків, когнітивна та естетична рефлективність, інформаційні та комунікативні структури, дедифференціація економіки та культури.

Тема 2.2. Економічна теорія конвенцій

Поняття комплексності економічних явищ. Встановлення еквівалентності та можливість конвенцій (Л. Тевено). Конфлікт між формами координації. Порядок обґрунтування цінності та відносини між ними. Господарська організація як компромісний засіб координації.

Тема 2.3. Мережевий підхід

Поняття мережених відносин. Функції мереж. Основні характеристики мереж. Міцні та слабкі зв’язки. Поняття структурної еквівалентності. Формальні та неформальні мережеві зв’язки. бізнес-групи та ділові мережі як проміжні ланцюги між ринком та вертикальною інтеграцією. Внутрішні мережі як засоби гнучкості організацій. Рекомбінована власність.

Тема 2.4. Інституціональний підхід

Поняття господарчих інститутів. Старий та новий інституціоналізм. Інституціоналізм та соціологія ринків (Н. Флігстін). Нова інституціональна економіка. Інституціональні утворення: права власності, структури управління та правила обміну. Концепції контролю та засоби легітимізації дій. Ефективність інститутів. Проблеми виміру трансакційних витрат.

Тема 2.5. Соціологія раціонального вибору

Поняття раціонального вибору в економічній теорії та соціології (Дж. Коулмен). Вплив соціальної структури на соціальну дію. Теорії соціального вибору. Раціональність, соціальні норми та примус.

Тема 2.6. Держава та економіка

Господарська влада. Влада та власність. Власний підхід до господарства (Ф. Блок). Роль держави в формуванні ринків. Типи втручання держави в економічні відносини. Ліберальні та марксистські інтерпретації держави. Держава як агент господарської діяльності. Специфіка торгу на бюрократичних ринках. Комерціалізація держави.

Тема 2.7. Господарські організації Порівняльний аналіз господарських організацій (Н. Біггарт). Інституціональне оформлення ринків та багатоманітність організаційних логік. Порівняльний аналіз трудових відносин в господарських організаціях. Основні моделі затвердження авторитету в господарських організаціях. Сучасні форми господарських організацій. Мережеві підприємства (М. Кастельс).

Тема 2.8. Соціологія домашнього господарства Нова економічна теорія домашнього виробництва. Політико-економічний підхід до соціології домашнього господарства(Дж. Гершуні). Економіка родини та родинна економіка. Етика виживання (Дж. Скотт). Використання часу в домашньому господарстві. Види праці в домашньому господарстві. Розвиток сфери послуг та її вплив на домашню працю. Гендерні ролі в домашньому господарстві.

Тема 2.9. Соціологія ринків Ринки як об’єкт економіко-соціологічного аналізу. Поняття господарської культури. Культурна укоріненість економічних відносин. Регулятивні функції культури. Специфіка етнографічного підходу в вивченні ринків. Ринки як культури (М. Аболафія). Конституюючи правила та ролі. Поняття локальної раціональності та багатоманітності типів раціональності. Праця та раціоналізація. Обмін та самоствердження, споживання та співучасть.

Тема 2.10. Соціологія грошей Застосування культурно-історичного підходу до вивчення грошового обігу (В. Зелінзер). Природа та сутність грошей. Грошові сурогати. Грошова культура населення. Соціологія фінансової поведінки населення. Масова фінансова поведінка та “фінансові піраміди”.

4. ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Модуль 1. Економічна соціологія як дослідницький підхід

Тема 1.1. Особливості економіко-соціологічного підходу 1. Економічна соціологія як дослідницький підхід. 2. Основні відмінності соціологічного та економічного підходів до вивчення економічного життя (Роботи Н. Смелсера, Р. Сведберга, М. Грановеттера, П. Вайзе та К. Поланьі). 3. Поняття економічної дії. Економічна дія як форма соціальної дії. Інтерпретації економічної дії в працях М. Вебера, В. Зомбарта. 4. Поняття раціональності. Формальна та змістовна раціональність. 5. Вбудованість економіки в соціальну структуру суспільства (Т. Парсонс).

Тема 1.2. Історична та територіальна локалізація економічної соціології 1. Історичні етапи становлення економічної соціології. 2. “Стара” економічна соціологія. Економічний імперіалізм та нова економічна соціологія. Нові напрями економічної соціології (Р. Сведберг). 3. Інституціоналізація економічної соціології. 4. Економічна соціологія в радянський та пострадянський періоди. 5. Дослідницькі проекти та учбові програми. Методологічна ситуація. Найбільш та найменш розроблені галузі економічної соціології. Найбільш перспективні напрями розвитку економічної соціології в майбутньому. 6. Економічна соціологія в Україні.

Модуль II. Сучасна економічна соціологія

Тема 2.1. Нова економічна соціологія 1. Концепція укоріненості економічної дії (М. Грановеттер). Соціальне конструювання економічних інститутів. 2. Упорядкування “старої” та “нової” економічної соціології В. Радаевим. 3. Теорія конвенцій Л. Тевено. Соціологія раціонального вибору Дж. Коулмена. Мережений підхід Д. Старка. Владний підхід Ф. Блока. Новий інституціоналізм Н. Флігстіна. Субстантивістський підхід А. Портеса. Політико-економічний підхід Дж. Гершуні. Етнографічний підхід М. Аболафія. Культурно-історичний підхід (В. Зелізер). Стратифікаційний підхід Дж. Голдторп. Постструктураліський підхід П. Бурдье: споживацькі практики та стилі життя, протиріччя між классом та габітусом. Постмодерністській підхід С. Леша та Дж. Уррі: виробництво благ та знаків, когнітивна та естетична рефлективність, інформаційні та комунікативні структури, дедифференціація економіки та культури.

Тема 2.2. Економічна теорія конвенцій 1. Поняття комплексності економічних явищ. Встановлення еквівалентності та можливість конвенцій (Л. Тевено). Конфлікт між формами координації. Порядок обґрунтування цінності та відносини між ними. 2. Господарська організація як компромісний засіб координації.

Тема 2.3. Мережевий підхід 1. Застосування мережевого підходу в економічній соціології. 2. Порівняльний аналіз мережевого та інституціонального підходів (“старого”). 3. Поняття мережених відносин. Функції мереж. Основні характеристики мереж. Міцні та слабкі зв’язки. Поняття структурної еквівалентності. Формальні та неформальні мережеві зв’язки. бізнес-групи та ділові мережі як проміжні ланцюги між ринком та вертикальною інтеграцією. Внутрішні мережі як засоби гнучкості організацій. Рекомбінована власність.

Тема 2.4. Інституціональний підхід 1. Понятт господарчих інститутів. Старий та новий інституціоналізм. Інституціоналізм та соціологія ринків (Н. Флігстін). Нова інституціональна економіка. 2. Інституціональні утворення: права власності, структури управління та правила обміну. Концепції контролю та засоби легітимізації дій. Ефективність інститутів. Проблеми виміру трансакційних витрат.

Тема 2.5. Соціологія раціонального вибору 1. Поняття раціонального вибору в економічній теорії та соціології (Дж. Коулмен). Вплив соціальної структури на соціальну дію. Теорії соціального вибору. Раціональність, соціальні норми та примус. 2. Приклади застосування в аналітичних та практичних побудовах тез теорії раціонального вибору в межах економічній соціології.

Тема 2.6. Держава та економіка 1. Владний підхід до господарства (Ф. Блок). 2. Роль держави в формуванні ринків. Типи втручання держави в економічні відносини. Ліберальні та марксистські інтерпретації держави. Держава як агент господарської діяльності. 3. Специфіка торгу на бюрократичних ринках. Комерціалізація держави.

Тема 2.7. Господарські організації 1. Порівняльний аналіз господарських організацій (Н. Біггарт). 2. Інституціональне оформлення ринків та багатоманітність організаційних логік. Порівняльний аналіз трудових відносин в господарських організаціях. Основні моделі затвердження авторитету в господарських організаціях. 3. Сучасні форми господарських організацій. Мережеві підприємства (М. Кастельс).

Тема 2.8. Соціологія домашнього господарства 1. Нова економічна теорія домашнього виробництва. Політико-економічний підхід до соціології домашнього господарства(Дж. Гершуні). 2. Економіка родини та родинна економіка. Етика виживання (Дж. Скотт). 3. Використання часу в домашньому господарстві. Види праці в домашньому господарстві. Розвиток сфери послуг та її вплив на домашню працю. 4. Гендерні ролі в домашньому господарстві.

Тема 2.9. Соціологія ринків 1. Ринки як об’єкт економіко-соціологічного аналізу. 2. Поняття господарської культури. Культурна укоріненість економічних відносин. Регулятивні функції культури. Специфіка етнографічного підходу в вивченні ринків. Ринки як культури (М. Аболафія).

Тема 2.10. Соціологія грошей 1. Застосування культурно-історичного підходу до вивчення грошового обігу (В. Зелінзер). 2. Природа та сутність грошей. Грошові сурогати. 3. Грошова культура населення. Соціологія фінансової поведінки населення. Масова фінансова поведінка та “фінансові піраміди”.

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ I. Економічна соціологія як дослідницький підхід

Тема 1.1. Особливості економіко-соціологічного підходу

Семінарське заняття № 1.1. Предмет економічної соціології

 • Визначення предметної галузі економічної соціології.

 • Моделі економічної та соціологічної людини.

 • Поняття економічної дії.

 • Поняття раціональності. Формальна та змістовна раціональність.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 3. – С. 44 – 58.

 2. Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 111 – 130.

 3. Смелзер Н., Сведберг Р. Социологический подход к анализу хозяйства // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 25 – 58.

 4. Смелзер Н. Социология экономической жизни // Американская социология: перспективы, проблемы, методы / Пер. с англ. В.В. Воронина, Е.В. Зиньковского; под ред. Г.В. Осипова. – М.: Прогресс, 1972. – С. 188 – 202.

 5. Радаев В.В. Еще раз о предмете экономической социологии // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 3. – С. 21 - 34.

 6. Радаев В.В. Что такое «Экономическое действие»? // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 5. – С. 18 – 25.

 7. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с.

 8. Шабанова М.А. Социоэкономика и экономическая социология: точки размежевания и интеграции // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 5. – С. 12 – 27.

 9. Этциони А. Социоэкономика: дальнейшие шаги Р. Сведберг Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 1. – С. 65 – 71.

Додаткова література

 1. Димаджио П. Культура и хозяйство. Экономическая социология с точки зрения теории рационального выбора // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 471 – 518.

 2. Бабосов Е. М. Экономическая социология. Вопросы и ответы. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 224 с.

 3. Белянин А. Дэниел Канеман и Верон Смит: экономический анализ человеческого поведения (нобелевская премия за чувство реальности) // Вопросы экономики. – 2003. – № 1. – С. 4 – 23.

 4. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. – 1993. – №1. – С. 24 – 40.

 5. Бруннер К. Представления о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества // THESIS. – 1993. –Т. 1. – Вып. 3. – С. 51 – 72.

 6. Вайзе П. Homo economicus homo sociologicus:монстры социальных наук // THESIS. – 1993. –Т. 1. – Вып. 3. – С. 115 – 130.

 7. Вебер М. Основные социологические понятия / Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс. 1990. – С. 625 – 636.

 8. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. – 1994. – № 5. – С. 147 – 156.

 9. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / Пер. з нім. О.Погорілого. – К.: Основи, 1994. – 261 с.

 10. Вебер М. Хозяйство и общество. Гл. II: основные социологические теории хозяйствования // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 1. – С. 46 – 68.

 11. Котельникова З.В. Тематический обзор авторефератов кандидатских диссертаций по экономической социологии за 2004 – 2005 гг. // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 5. – С. 70–89.

 12. Радаев В.В. Еще раз о предмете экономической социологии // Социологические исследования. – 2002. – № 7. – С. 3 – 14.

 13. Радаев В.В. Хозяйственная мотивация и типы рациональности // Социологический журнал. – 1997. – № 1 – 2. – С. 183 – 200.

 14. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // THESIS. – 1993. – Вып.2. – С. 94 – 122.

 15. Полани К. Два значения термина «экономический» // Неформальная экономика: Россия и мир / Под ред. Т. Шанина. – М.: Логос, 1999. – С. 498 – 504.

 16. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. – М.: Изограф, 2001. – 256 с.

Тема 1.2. Історична та територіальна локалізація економічної соціології

Семінарське заняття № 1.2.

 • Історичні етапи становлення економічної соціології.

 • “Стара” економічна соціологія.

 • Нові напрями економічної соціології (Р. Сведберг).

 • Американська та європейська економічна соціологія.

 • Найбільш та найменш розроблені галузі економічної соціології. Найбільш перспективні напрями розвитку економічної соціології у майбутньому.

 • Економічна соціологія в Україні.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Конвер Б., Хайлброн Й. Второе рождение экономической социологии [Экономическая социология в США] // Экономическая социология. – 2006. – Т. 6. – № 5. – С. 28 – 52.

 2. Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 5. – С.35 – 62.

 3. Смелзер Н. Социология экономической жизни // Американская социология: перспективы, проблемы, методы / Пер. с англ. В.В. Воронина, Е.В. Зиньковского; под ред. Г.В. Осипова. – М.: Прогресс, 1972. – С. 188 – 202.

 4. Радаев В.В. Основные направления развития современной экономической социологии // Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. – М.: РОССПЭН, 2001. – С. 3 – 18.

Додаткова література 1. Веселов Ю.В. Экономическая социология: история идей. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1995. – 456 с. 2. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с. 3. Радаев В.В. Экономическая социология: перспективы развития / Ядов В.А. Социология в России, 2-е изд. – М.: Институт социологии РА, 1998. – С. 253 – 263. 4. Економічна соціологія: Навч. посіб. / В.М. Ворона, В.Є. Пилипенко, В.І. Тарасенко та ін. – К.: Інститут соціології НАН України, 1997. – 273 с.

МОДУЛЬ II. Сучасна економічна соціологія

Тема 2.1. Нова економічна соціологія

Семінарське заняття № 2.1.

 • Концепція укоріненості економічної дії (М. Грановеттер).

 • Упорядкування “старої” та “нової” економічної соціології В. Радаєвим.

 • Постструктуралістський підхід П. Бурдьє: споживацькі практики та стилі життя, суперечності між класом та габітусом.

 • Постмодерністський підхід С. Леша та Дж. Уррі: виробництво благ та знаків, когнітивна та естетична рефлективність, інформаційні та комунікативні структури, дедифференціація економіки та культури.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.131–158.

 2. Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 5. – С.35 – 62.

 3. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с.

 4. Радаев В.В. Экономико-социологическая альтернатива Карла Поланьи // Экономическая социология. – 2004. - Т. 5. – № 5. – С.20–34.

Додаткова література

 1. Бурдье П. Структура. Габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1. – № 2. – С. 60–70.

 2. Веселов Ю.В. Экономическая социология постмодерна // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т.1. – № 1. – С.72 – 80.

 3. Димаджио П. Культура и хозяйство. Экономическая социология с точки зрения теории рационального выбора // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 471 – 518.

 4. Зелинзер В. Создание множественных денег // Экономическая социология. – 2002. – Т.3. – № 4. – С. 58 – 72.

 5. Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия в постсоциалистических странах // Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 47 – 95.

 6. Уайт Х. Рынки и фирмы: взаимообусловленное возникновение // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 4. – С. 35 – 62.

Тема 2.2. Економічна теорія конвенцій

Семінарське заняття № 2.2.

 • Поняття комплексності економічних явищ.

 • Встановлення еквівалентності та можливість конвенцій (Л.Тевено).

 • Операціоналізація різних форм капіталу (Радаєв В.В.).

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 4. – С. 20 – 32.

 2. Тевено Л. Множественность способов координации: равновесие и рациональность в сложном мире // Вопросы экономики. – 1997. – № 10. – С. 69 – 84.

 3. Тевено Л. Рациональность или социальные нормы: преодоленное противоречие? // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 1. – С. 88 – 122.

Додаткова література

 1. Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – Т. 3. – № 3. – С. 66 – 83.

 2. Олейник А. В поисках институциональной теории переходного общества // Вопросы экономики. – 1997. – № 10. – С. 58 – 68.

 3. Тевено Л. Какой дорогой идти? Моральная сложность «обустроенного» человечества // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – Т. 3. – № 3. – С. 84 – 111.

Тема 2.3. Мережевий підхід

Семінарське заняття № 2.3.

 • Поняття мережевих відносин. Функції мереж. Основні характеристики мереж.

 • Структура мереж.

 • Співвідношення інституційних та мережевих структур (О.Н.Безрукова).

 • Переваги та недоліки мережевого підходу.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Варзакова А. Сетевые отношения между конкурентами // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 4. – С. 79 – 96.

 2. Безрукова О.Н. Сеть как условие экономического действия // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 3. – С. 78 – 93.

 3. Лаврусевич П. Е. Социальные сети в стратегиях трудоустройства на российском рынке труда // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 2. – С. 74 – 85.

 4. Пауэлл У., Смит-дор Л. Сети и хозяйственная жизнь // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 226 – 280.

Додаткова література

 1. Барсукова С.Ю. Вынужденное доверие сетевого мира // ПОЛИС. – 2001. – № 2. – С. 52 – 60.

 2. Вольтер Ф., Каутонен Т., Чепуренко А., Мальева Е. Структуры управления сетевыми сообществами малых предприятий и роль доверия: германо-российское сопоставление // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 2. – С. 13 – 36.

 3. Ивашиненко Н.Н. Изучение процессов конкуренции: анализ сетей взаимодействия предприятий // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 4. – С. 54 – 66.

 4. Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия в постсоциалистических странах // Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анализу / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 47 – 95.

 5. Старк Д. Рекомбинированная собственность и рождение восточноевропейского капитализма // Вопросы экономики. – 1996. – № 6. – С. 4 – 24.

 6. Старк Д., Вердеш Б. Социальное время сетевых пространств: анализ последовательности формирования сетей и иностранных инвестиций в Венгрии, 1987 – 2001 гг. // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 1. – С. 14 – 45.

Тема 2.4. Інституціональний підхід

Семінарське заняття № 2.4.

 • Інституціоналізм та соціологія ринків (Н. Флігстін).

 • Інституціональні утворення: права власності, структури управління та правила обміну.

 • Дослідницька схема нового інституціонального підходу (В.В.Радаев).

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 131 – 158.

 2. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с.

 3. Радаев В.В. Новый институциональный подход: построение исследовательской схемы // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 3. – С. 5 – 26.

 4. Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институциональных течений // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 4. – С. 28 – 55.

Додаткова література

 1. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Начала, 1997. – 345 с.

 2. Радаев В.В. Некоторые институциональные условия формирования российских рынков // Социологический журнал. – 1998. – № 3 – 4. – С. 57 – 85.

 3. Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия в постсоциалистических странах // Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 82 – 104.

 4. Сухарев М.В. Социальные антиинституты // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 5. – С. 63 – 73.

 5. Шабанова М.А. О некоторых преимуществах интеграции экономического и социологического анализа институциональных изменений. Институты, практики, роли // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 4. – С. 11 – 26.

 6. Шабанова М.А. О некоторых преимуществах интеграции экономического и социологического анализа институциональных изменений. Ресурсы и механизмы // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 5. – С. 28 – 38.

Тема 2.5. Соціологія раціонального вибору

Семінарське заняття № 2.5.

 • Поняття раціонального вибору в економічній теорії та соціології (Дж. Коулмен).

 • Раціональність, соціальні норми та примус в економічному контексті.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Доббин Ф. Политическая культура и индустриальная рациональность // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 1 – С. 45 – 62.

 2. Коулмен Дж. Экономическая социология с точки зрения теории рационального выбора // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – С.159–181.

 3. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с.

Додаткова література

 1. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. – 1993. – Т. 1. – Вып. 1. – С. 24 – 40.

 2. Олсон М. Логика коллективных действий: общественные блага и теория групп. – М: Фонд экономической инициативы, 1995. – 235 с.

 3. Радаев В.О. О рациональности и коллективном действии (О книге М. Олсона «Логика коллективного действия») // Вопросы экономики. – 1996. – № 10. – С. 144 – 152.

 4. Швери Р. Теоретическая концепция Джеймса Коулмена: аналитический обзор // Социологический журнал. – 1996. – № 1–2. – С. 62 – 81.

 5. Эльстер Ю. Социальные нормы и экономическая теория // THESIS. – 1993. – Т. 1. – Вып. 3. – С. 73 – 91.

Тема 2.6. Держава та економіка

Семінарське заняття № 2.6.

 • Власний підхід до господарства (Ф. Блок).

 • Типи втручання держави в економічні відносини. Держава як агент господарської діяльності.

 • Бюрократія та економічне зростання (Аванс П., Раух Дж.).

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / Сост. и науч. Ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 569 – 599.

 2. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с.

 3. Эванс П.. Раух Дж. Э. Бюрократия и экономический рост: межстрановый анализ воздействия «веберианизации» государственного аппарата на экономический рост // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7, № 1. – С. 38 – 60.

Додаткова література

 1. Бабосов Е. М. Экономическая социология. Вопросы и ответы. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 224 с.

 2. Гершуни Джонатан Экономическая социология: либеральные рынки, социальная демократия и использование времени // Экономическая социология. – 2000. – Т. 1. – № 2. – С. 73 – 82.

 3. Економічна соціологія: Навч. посіб. /В.М. Ворона, В.Є.Пилипенко, В.І. Тарасенко та ін. – К.: Інститут соціології НАН України, 1997. – 273 с.

 4. Радаев В.В. Государство и предприниматель: отношения на микроуровне // Вопросы статистики. – 1998. – № 12. – С. 3 – 8.

 5. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Власть и собственность // Социологические исследования. – 1991. – № 1. – С. 50 – 61.

 6. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. – М.: Изограф, 2001. – 256 с.

Тема 2.7. Господарські організації

Семінарське заняття № 2.7.

 • Типи та побудова господарських організацій.

 • Порівняльний аналіз господарських організацій (Н. Біггарт).

 • Сучасні форми господарських організацій.

 • Мережеві підприємства (М. Кастельс).

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие Р.Сведберг. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 5. – С.49 – 58.

 2. Джереффи Г. Международное хозяйство и экономическое развитие // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 5. – С. 35 – 62.

 3. Кастельс М. Информационная эпоха, экономика, общество и культура: Пер.с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ-ШЭ, 2000. – 235 с.

 4. Олдрич Х. Предпринимательские стратегии в новых организационных популяциях // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 4. – С. 39 - 53.

 5. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с.

Додаткова література

 1. Зуева Д.С. Сетевой маркетинг как нетрадиционная форма хозяйственной организации // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 4. – С. 67 – 92.

 2. Кастельс М. Становление общества сетевых структур / Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 1990. – C. 494 – 505.

 3. Коуз Р.Г. Природа фирмы: Теория фирмы / Под ред. В.М.Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 11 – 32.

 4. Тоффлер О. Адаптивная корпорация / Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1990. – C. 451 – 462.

 5. Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка: Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1995. – С. 33– 2.

Тема 2.8. Соціологія домашнього господарства

Семінарське заняття № 2.8.

 • Економіка родини.

 • Політико-економічний підхід до соціології домашнього господарства (Дж. Гершуні). Етика виживання (Дж. Скотт).

 • Гендерні ролі у домашньому господарстві.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Гершуни Дж. Экономическая социология: либеральные рынки, социальная демократия и использование времени // Экономическая социология. – 2000. – Т. 1. – № 2. – С. 72 – 81.

 2. Барсукова С.Ю., Радаев В.В. Легенда о гендере. Принципы распределения труда между супругами в современной городской семье // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 2. – С.23–60.

 3. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: причины развития в зеркале мирового опыта // Экономическая социология. – 2000. – Т.1. – № 1. – С. 13 – 24.

 4. Радаев В.В. Домашнее хозяйство и неформальная экономика // Социологические исследования. – 1997. – № 4. – С. 64 – 72.

 5. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с.

 6. Поллак Р. Трансакционный подход к изучению семьи и домашнего хозяйства // THESIS. – 1994. – № 6. – С. 50 – 73.

Додаткова література

 1. Балабанова Е.С. Социально-экономическая зависимость женщин // Экономическая социология. – 2003. – Т. 4. – № 3. – С. 106 – 119.

 2. Беккер Г. Экономика семьи и макроповедение // США: экономика, политика, идеология. – 1994. – № 1. – С. 99 – 107; № 2. – С. 93 – 98.

 3. Гершуни Дж. Бюджеты времени и неформальная экономическая деятельность / Шанин Т. Неформальная экономика: Россия и мир. – М.: Логос, 1999. – С. 343 – 355.

 4. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. Новосибирск: Наука, 1991. – С. 365 – 378.

 5. Зидер Р. Социальная история семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII – XX вв.). – М.: Владос, 1997. – С. 285 – 294.

 6. Скотт Дж. Моральная экономика крестьянства как этика выживания // Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире / Под ред. Т. Шанина. – М.: Прогресс Академия, 1992. – С. 202 – 210.

Тема 2.9. Соціологія ринків

Семінарське заняття № 2.9.

 • Ринки як об’єкт економіко-соціологічного аналізу.

 • Ринки як культури (М. Аболафія).

 • Рынок как объект привязанности (Кнорр-Цетина К., Брюггер У.).

** Список рекомендованої літератури**

Основна література

 1. Аболафия М. Рынки как культуры: этнографический подход // Экономическая социология. – 2003. – Т. 4. – № 2. – С. 63 – 72.

 2. Кнорр-Цетина К., Брюггер У. Рынок как объект привязанности: исследование постсоциальных отношений на финансовых рынках // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 2. – С. 29 – 49.

 3. Радаев В.В. Рынок как объект социологического исследования // Социологические исследования. – 1999. – № 3. – С. 28 – 37.

 4. Радаев В.В. Что такое рынок: экономико-социологический подход // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 5. – С. 14 – 27.

 5. Флигстин Н. Рынки как политика6 политико-культурный подход к рыночным институтам // Экономическая социология. – 2003. – Т.4. – № 1. – С. 45 – 63.

 6. Юдин Г.Б. Рынки как поля попытка реконцептуализации // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 4. – С. 27 – 42.

Додаткова література

 1. Асперс П. Рынок моды: фотография моды в Швеции // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 5. – С. 39 – 55.

 2. Бабосов Е. М. Экономическая социология. Вопросы и ответы. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 224 с.

 3. Бейкер У., Фолкнер Р., Фишер Дж. Риски рынка: продолжение и разрыв межорганизационных рыночных связей // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 3, 4.

 4. Економічна соціологія: Навч. посіб. /В.М. Ворона, В.Є.Пилипенко, В.І. Тарасенко та ін. – К.: Інститут соціології НАН України, 1997. – 273 с.

 5. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. – М.: Изограф, 2001. – 256 с.

Тема 2.10. Соціологія грошей

Семінарське заняття № 2.10.

 • Природа та сутність грошей (В. Зелінзер).

 • Концепція грошей в економічній теорії Ф. Хайека.

 • Грошова культура населення. Соціологія фінансової поведінки населення. Масова фінансова поведінка та “фінансові піраміди”.

Список рекомендованої літератури

Основна література

 1. Зелинзер В. Создание множественных денег // Экономическая социология. – 2002. – Т.3. – № 4. – С. 58 – 72.

 2. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с.

 3. Скурятина Е. Сберегательные стратегии населения: основные понятия и операционализация // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 2. – С. 82 – 91.

 4. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М.: Новости, 1992. – С.156–183.

 5. Энджел Д.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей / Под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер Ком, 1999. – С. 45 – 63, 339 – 341.

Додаткова література

 1. Аврамова Е.М., Овчарова Л.Н. Сбережения населения: перспективы частного инвестирования // Социологические исследования. – 1998. – № 1. – С. 62 – 67.

 2. Брустин Дж. Сообщества потребления // THESIS. – 1993. – Т.1. – Вып. 3. – С. 231 – 254.

 3. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // THESIS. – 1993. – № 2. – С. 137 – 150.

 4. Веблен Т. Теория праздного класса. – М.: Прогресс, 1984. – С. 108 – 133.

 5. Радаев В.В. Возвращение толпы: анализ поведения вкладчиков «финансовых пирамид» // Вопросы социологии. – 1998. – Вып. 8. – С. 100 – 142.

 6. Радаев В.В. О сбережениях и сберегательных мотивах российского населения // Вопросы социологии. – 1998. – Вып. 8. – С. 39 – 54.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

У Таблиці 1.1. наведено розподіл форм самостійної роботи студентів за модулями та темами курсу; форми самостійної роботи студентів – 1, 2, 3, 4, належать до видів самостійної роботи за спільними завданнями для усіх студентів академічної групи, форми – 5, 6 та 7, до самостійної роботи за індивідуальними завданнями.

Таблиця 1.1. Розподіл форм самостійної роботи студентів за модулями та темами курсу

У Таблиці 1.2. наведені пропозиції щодо виконання індивідуальних завдань – реферування статі зарубіжних авторів за визначеною тематикою (5), відповідно до кожної теми курсу.

Таблиці 1.2. Розподіл джерел для реферування за темами курсу

Підготовка доповіді на семінар (6) та самостійна підготовка аналітичного огляду (7) в межах форм самостійної роботи студентів здійснюється за ініціативою студента, з орієнтацією на проблемні питання семінарських занять та списки основної та додаткової літератури (Рекомендації до семінарських занять з курсу). При підготовці доповіді або аналітичного огляду можуть бути використані наступні джерела – інтерв’ю видатних зарубіжних економсоціологів:

Рекомендована література:

 1. Тевено Лоран // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. – № 1. – С. 6 – 13.

 2. Тевено Лоран // Экономическая социология. – 2003. – Т. 4. – № 5. – С. 6 – 13.

 3. Тригилия Карло // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 5. – С. 6 – 11.

 4. Сведберг Ричард // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 4. – С. 8 – 13.

 5. Сведберг Ричард // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 1. – С. 6 – 17.

 6. Сведберг Ричард // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 4. – С. 6 – 17.

 7. Кнорр-Цетина Карин // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 3. – С. 6 – 10.

 8. Штайнер Филипп // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 2. – С. 7 – 11.

 9. Ни Виктор // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6. – № 1. – С. 6 – 13.

 10. Ховард Олдрич // Экономическая социология. – 2004. – Т.5. – № 54. – С. 6 – 19.

 11. ДжереффиГэри // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 4. – С. 6 – 21.

 12. Уоллес Клэр // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 3. – С. 6 – 15.

 13. Доббин Ф. // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5. – № 2. – С. 6 – 12.

 14. Уайт Хэррисон // Экономическая социология. – 2004. – Т.5. – № 1. – С. 6 – 15.

 15. Шик Андрэ // Экономическая социология. – 2003. – Т. 4. – № 4. – С. 7 – 14.

 16. Тригилия Карло // Экономическая социология. – 2003. – Т.4. – № 3. – С. 6 – 11.

 17. Смелсер Нил // Экономическая социология. – 2003. – Т. 4. – № 2. – С. 6 – 15.

 18. Уолтер Пауэлл // Экономическая социология. – 2003. – Т. 4. – № 1. – С. 6 – 12.

 19. Заславская Т.И. // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 5. – С. 6 – 17.

 20. Акерлоф Джордж // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 4. – С. 6 – 17.

 21. Уильямсон Оливер // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3, № 4. – С. 6 – 17.

 22. Биггарт Николь // Экономическая социология. – 2002. – Т.3. – № 3. – С. 6 – 17.

 23. Флигстин Нил // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 3. – С. 6 – 17.

 24. Буравой Майкл // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 2. – С. 6 – 17.

 25. Дьердь Ленгель // Экономическая социология. – 2002. – Т.3. – № 2. – С. 6 – 17.

 26. Грановеттер Марк // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 1. – С. 6 – 17.

 27. Старк Девид // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 5. – С. 6 – 17.

 28. Блок Фред // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 5. – С. 6 – 17.

Форма контролю: підготовка рефератів і виступів на семінарі, вибіркове усне опитування, експрес-опитування.

Організація самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студентів вимагає підготовку доповідей за темами курсу для виступу на семінарських заняттях, питання рефератів, а також виконання індивідуальних творчих завдань.

З метою створення умов як найповнішої реалізації творчих можливостей передбачаються такі види самостійно індивідуальної роботи:

 1. реферат;

 2. складання міні словника термінів;

 3. складання творчих питань по окремих темах дисципліни;

 4. підготовка конспектів чи наукових тестів;

 5. індивідуальні творчі завдання;

 6. опрацювання джерельної фахової літератури.

Вимоги до оформлення і задачі реферату

Робота має мати обсяг не менш 15-ти друкованих (14 інтервал, Times New Roman, міжрядковий відступ складає 1,5; всі поля по 2 см) і 20-ти рукописних (міжрядковий відступ приблизно складає 1,5, всі поля по 2 см) сторінок тексту (враховуючи тільки вступ, сам текст і висновки) Всі сторінки мають бути пронумеровані (крім титульної сторінки) Літературних джерел повинно бути використано не менше 5 джерел. Якщо використані інтернет-ресурси має бути вказані адреси сайтів не менше 5 джерел.

В роботі бажано використовувати публікації з періодичної преси. Обов’язковою умовою написання реферату є план, що складається не менше, ніж з 3-х пунктів, а також вступ та висновки, які повинні виражати власне ставлення студента до обраної теми.

Староста пише список студентів і обраних ними тем і здає його на кафедру.

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Орієнтовна тематика для рефератів.

 1. Принципи побудови моделі економіко-соціологічної людини.

 2. Основні відмінності соціологічного та економічного підходів до вивчення економічного життя (Н. Смелсера, Р. Сведберга, М. Грановеттера, П. Вайзе та К. Поланьі).

 3. Інтерпретації економічної дії у працях М. Вебера, В. Зомбарта.

 4. Вбудованість економіки у соціальну структуру суспільства (Т. Парсонс).

 5. “Стара” економічна соціологія.

 6. Нові напрями економічної соціології (Р. Сведберг).

 7. Американська та європейська економічна соціологія.

 8. Економічна соціологія в радянський та пострадянський періоди. Дослідні проекти та навчальні програми.

 9. Економічна соціологія в Україні.

 10. Концепція укоріненості економічної дії (М. Грановеттер).

 11. Теорія конвенцій Л.Тевено.

 12. Соціологія раціонального вибору Дж. Коулмена.

 13. Мережевий підхід Д. Старка.

 14. Владний підхід Ф. Блока.

 15. Новий інституціоналізм Н. Флігстіна.

 16. Субстантивістський підхід А. Портеса.

 17. Політико-економічний підхід Дж. Гершуні.

 18. Етнографічний підхід М.Аболафія. Культурно-історичний підхід (В.Зелізер).

 19. Стратифікаційний підхід Дж. Голдторп.

 20. Постструктуралістський підхід П. Бурдьє: споживацькі практики та стилі життя, суперечності між класом та габітусом.

 21. Постмодерністський підхід С. Леша та Дж. Уррі: виробництво благ та знаків, когнітивна та естетична рефлективність, інформаційні та комунікативні структури, дедифференціація економіки та культури.

 22. Встановлення еквівалентності та можливість конвенцій (Л. Тевено).

 23. Бізнес-групи та ділові мережі як проміжні ланцюги між ринком та вертикальною інтеграцією.

 24. Інституціоналізм та соціологія ринків (Н. Флігстін).

 25. Поняття раціонального вибору в економічній теорії та соціології (Дж. Коулмен).

 26. Власний підхід до господарства (Ф. Блок).

 27. Порівняльний аналіз господарських організацій (Н. Біггарт).

 28. Мережеві підприємства (М. Кастельс).

 29. Політико-економічний підхід до соціології домашнього господарства (Дж.Гершуні).

 30. Етика виживання (Дж. Скотт).

 31. Гендерні ролі у домашньому господарстві.

 32. Ринки як культури (М. Аболафія).

 33. Застосування культурно-історичного підходу до вивчення грошового обігу (В. Зелінзер).

 34. Грошова культура населення

 35. Масова фінансова поведінка та “фінансові піраміди”.

8. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

З метою активізації процесу навчання пропонується метод креативної дискусії під час лекцій та семінарських занять. Це розвиває творчі здібності студентів, а також вдосконалює здатність до аналізу, порівняння та аргументування своєї точки зору.

Ефективною є робота за методикою “альтернативних груп”. Викладач пропонує питання з актуальної проблеми, члени однієї групи знаходять аргументи “за”, члени другої групи – “проти”. Наприкінці робиться резюме лідерами кожної групи. Викладач пропонує свій висновок.

Цікавим методом активізації процесу навчання є перегляд художніх фільмів та їх обговорення. Фільми підбираються за темами програми.

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, розвивають мислення, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

“Круглий стіл” дає можливість обмінятися думками з приводу тієї чи іншої теми, залучаючи знання наукової літератури за темою, що прочитана заздалегідь.

З метою активізації процесу навчання на семінарських заняттях активно застосовується робота в малих групах і семінар-дискусії. Студенти поділяються на кілька груп по 3-5 осіб, які отримують завдання. Вирішують його з точки зору групи, доповідають, після чого здійснюється обговорення доповіді студентами інших груп. Після закінчення обговорення завдання всіма групами, студенти оцінюють роботу, виставляючи бали відповідно до участі кожного студента в роботі групи. Також однією з форм активації навчання – підготовка студентами призинтацій на заданні теми з курсу.

9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО Й ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ.

Розподіл балів по визначенню підсумкового контролю з напрямів підготовки „Економічна соціологія”

Таблиця 2. Поточний і підсумковий контроль

Модуль

Контроль знань

Кількість балів

Мод.1

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

25

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

15

Модульна контрольна робота

10

Всього за 1 модуль

50

Мод.2

Поточний контроль (робота на семінарських заняттях)

20

Самостійна робота студента (виконання індивідуальних завдань)

15

Модульна контрольна робота

15

Всього за 2 модуль

50

Всього за семестр

100

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного і підсумкового контролю та іспиту (заліку). Позитивна оцінка ставиться за умови, якщо студент набрав від 60 до 100 балів відповідно до шкали оцінювання знань.

Якщо студент набрав від 35 до 59 балів, то він складає іспит чи залік, які оцінюються до 25 балів.

Студент, який набрав від 0 до 34 балів, може подати на ім’я декана заяву на повторне вивчення дисципліни і скласти іспит чи залік. Ліквідація академзаборгованості здійснюється у відповідності із встановленим Вченою радою Академії порядком.

Оцінювання знань студентів проводиться за національною шкалою та шкалою ЕСТS таким чином:

Таблиця 3. Національна шкала та шкала ЕСТS

Рейтингові бали за шкалою Академії

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Пояснення оцінки

90 – 100

Відмінно

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

82 – 89

Добре

В

Вище середнього рівня з кількома помилками

75 – 81

C

В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок

67 – 74

Задовільно

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

60 – 66

(зараховано)

E

Виконання задовольняє мінімальним критеріям

35 – 59

Незадовільно

FX

З можливістю повторного складання

1 – 34

(не зараховано)

F

З обов’язковим повторним курсом

Тематика контрольних робіт з дисципліни:

ВАРІАНТ 1 1. Дайте характеристику основних етапів становлення економічної соціології. 2. Розкройте сутність підприємництва як економічної функції. 3. Дайте виначення категорії «послуга».

ВАРІАНТ 2 1. Об’єкт та предмет економічної соціології. 2. Охарактеризуйте основні типи стратифікаційних систем. 3. Дайте виначення категорії «соціальна мобільність».

ВАРІАНТ 3. 1. Розкрийте сутність проблеми класифікації господарських ідеологій. 2. Визначте головні риси господарської організації. 3. Дайте виначення категорії «ринок».

ВАРІАНТ 4. 1. Охарактеризуйте соціальні чинники економічної поведінки. 2. Визначите психологічний портрет підприємця. 3. Дайте виначення категорії «економічна ідеологія».

ВАРІАНТ 5. 1. Охарактеризуйте економіку як соціальний інститут. 2. Етнічне підприємництво та його специфіка. 3. Дайте виначення категорії «лібералізм».

ВАРІАНТ 6. 1. Охарактеризуйте ринок як соціальний інститут та соціальну система. 2. Капіталістична форма організації економіки та світові релігії. 3. Дайте виначення категорії «соціалізм».

ВАРІАНТ 7. 1. Охарактеризуйте соціальну сутність грошей. 2. Визначите власність як соціальний інститут. 3. Дайте виначення категорії «консерватизм».

ВАРІАНТ 8. 1. Трудова поведінка: зміст, структура функції. 2. Визначите місце економічної соціології в системі соціологічних знань. 3. Дайте виначення категорії «демократизм». ВАРІАНТ 9. 1. Розкрийте економіко-соціальні аспекти праці. 2. Охарактеризуйте економічну систему (сутність, функції, різновиди). 3. Дайте виначення категорії «мотивація».

ВАРІАНТ 10. 1. Охарактеризуйте укономічні критерії соціальної стратифікації у суспільстві перехідного типу. 2. Економічна культура суспільства: види та значення. 3. Дайте виначення категорії «економічна поведінка».

ВАРІАНТ 11. 1. Визначите соціально-економічні чинники формування економічної культури. 2. Охарактеризуйте оціальну мобільність в контексті економічної соціології. 3. Дайте виначення категорії «економічна культура».

ВАРІАНТ 12. 1. Розкрийте внесок Й. Шумпетера у розвиток економічної соціології. 2. Охарактеризуйте укономічні критерії соціальної стратифікації. 3. Дайте виначення категорії «підприємництво».

ВАРІАНТ 13. 1. Охарактеризуйте консерватизм як економічну ідеологію. 2. Розкрийте сутність та класифікацію економічної поведінки. 3. Дайте виначення категорії «економічна система».

ВАРІАНТ 14. 1. Розкрийте концепцію розподілу суспільної праці Е. Дюркгейма. 2. Охарактеризуйте лібералізм як економічну ідеологію. 3. Дайте виначення категорії «власність».

ВАРІАНТ 15. 1. Опишить моделі паралельного та циклічного розвитку економіки та суспільства. 2. Охарактеризуйте соціалізм як економічну ідеологію. 3. Дайте виначення категорії «економічні потреби».

ВАРІАНТ 16. 1. Розкрийте головні риси традиційної економічної системи. 2. Охарактеризуйте демократизм як економічну ідеологію. 3. Дайте виначення категорії «споживачі».

ВАРІАНТ 17. 1. Розкрийте головні риси ринкової економічної системи. 2. Охарактеризуйте сучасні економіко-соціологічні концепції ринку. 3. Дайте виначення категорії «економічний статус».

ВАРІАНТ 18. 1. Охарактеризуйте бюрократичну організацію як особливий різновид господарських організацій. 2. Сучасний стан розвитку економічної соціології. 3. Дайте виначення категорії «економічні цінності».

ВАРІАНТ 19. 1. Назвіть основні школи економічної соціології. 2. Розкрийте поняття комплексності економічних явищ. 3. Дайте виначення категорії «раціональність».

ВАРІАНТ 20. 1. Охарактеризуйте роль економічних потреб та інтересів у суспільстві. 2. Назвіть основні моделі затвердження авторитету в господарських організаціях. 3. Дайте виначення категорії «економічна діяльність».

ВАРІАНТ 21. 1. Господарська організація: соціологічний та економічний підходи. 2. Розкрийте поняття грошової культури населення. 3. Дайте виначення категорії «ринкові відносини».

ВАРІАНТ 22. 1. Охарактеризуйте місце та роль сфери послуг у сучасному суспільстві. 2. Визначите специфіку етнографічного підходу в вивченні ринків. 3. Дайте виначення категорії «ресурси виробничої діяльності».

ВАРІАНТ 23. 1. Визначите головні риси командно-адміністративної економічної системи. 2. Зробить порівняльний аналіз трудових відносин в господарських організаціях. 3. Дайте виначення категорії «ринок праці».

ВАРІАНТ 24. 1. Визначите головні підходи до проблеми соціального розшарування. 2. Охарактеризуйте типи втручання держави в економічні відносини. 3. Дайте виначення категорії «виробники».

ВАРІАНТ 25. 1. Визначите головні методи економічної соціології. 2. Охарактеризуйте формальні та неформальні мережеві зв’язки бізнес-групи та ділові мережі як проміжні ланцюги між ринком та вертикальною інтеграцією. 3. Дайте виначення категорії «попит».

ВАРІАНТ 26. 1. Охарактеризуйте моделі однолінійного розвитку економіки та суспільства. 2. Розкрийте поняття «інституціональні утворення», як права власності, структури управління та правила обміну. 3. Дайте виначення категорії «рекомбінована власність».

ВАРІАНТ 27. 1. Охарактеризуйте типи раціональності: соціологічний та економічний підходи. 2. Сучасні форми господарських організацій. 3. Розкрийте поняття мережених відносин.

ВАРІАНТ 28. 1. Визначите головні риси змішаної економічної системи. 2. Охарактеризуйте господарську організацію як компромісний засіб координації. 3. Розкрийте поняття комплексності економічних явищ.

ВАРІАНТ 29. 1. Визначите завдання та функції економічної соціології. 2. Опишить упорядкування “старої” та “нової” економічної соціології В. Радаевим. 3. Розкрийте поняття структурної еквівалентності.

ВАРІАНТ 30. 1. Охарактеризуйте розвиток економічної соціології в Україні. 2. Визначите сутність споживацької поведінки. 3. Розкрийте поняття господарчих інститутів.

10. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Предмет та міждисциплінарні межі економічної соціології. Наведіть приклади.

 2. Основні відмінності соціологічного та економічного підходів до вивчення економічного життя (Праці Н. Смелзера, Р. Сведберга, М. Грановеттера, П. Вайзе та К. Поланьї).

 3. Порівняльний аналіз основних тез теорій та концепцій “економічної людини” та “соціологічної людини” у ракурсі економічної соціології.

 4. Поняття економічної дії.

 5. Інтерпретації економічної дії у працях М. Вебера, В. Зомбарта.

 6. Вбудованість економіки в соціальну структуру суспільства (Т.Парсонс).

 7. Історичні етапи становлення економічної соціології.

 8. “Нова” та “стара” економічна соціологія.

 9. Упорядкування “старої” та “нової” економічної соціології В.Радаевим.

 10. Р. Сведберг: нова економічна соціологія.

 11. Р. Сведберг: нова економічна соціологія, її історія, теоретичні підходи і досягнення.

 12. Р. Сведберг: теоретичні засади нової економічної соціології.

 13. Мережева теорія, соціологія культури та теорія організацій як теоретичні засади нової економічної соціології.

 14. Інституціоналізація економічної соціології.

 15. Американська та європейська економічна соціологія.

 16. Економічна соціологія в радянський та пострадянський періоди.

 17. Найбільш перспективні напрями розвитку економічної соціології у майбутньому.

 18. Економічна соціологія в Україні.

 19. М. Грановеттер: проблема укоріненості.

 20. М. Грановеттер: укоріненість, довіра та шахрайство в економічному житті.

 21. Поняття “укоріненість”, “соціальне конструювання господарських інститутів”.

 22. П. Дімаджіо: критичний огляд досліджень взаємозв’язку культури та господарства.

 23. Дж. Коулман: економічна соціологія з точки зору теорії раціонального вибору.

 24. Дж. Коулман: варіативні пояснення економічної дії з точки зору теорії раціонального вибору.

 25. Дж. Коулман: варіативні пояснення економічної взаємодії з точки зору теорії раціонального вибору.

 26. Л.Тевено: встановлення еквівалентності та можливість конвенцій.

 27. Вплив мережевої теорії на економічну соціологію.

 28. Основні поняття мережевої теорії.

 29. Основні характеристики та функції мереж.

 30. Мережевий підхід Д. Старка.

 31. Постструктуралістський підхід П. Бурдьє: споживацькі практики та стилі життя.

 32. Н. Флігстін: інституціоналізм та соціологія ринків.

 33. Інституціональні утворення: права власності, структури управління та правила обміну.

 34. Проблеми виміру трансакційних витрат.

 35. Моделі паралельного та циклічного розвитку господарства.

 36. Соціологічний аналіз господарських ідеологій.

 37. Вплив господарської влади на господарську культуру.

 38. Ф. Блок: держава та економіка.

 39. Роль держави у формуванні ринків.

 40. Типи втручання держави в економічні відносини.

 41. Ліберальні та марксистські інтерпретації держави.

 42. Держава як агент господарської діяльності.

 43. Соціологічний аналіз підприємницької діяльності.

 44. Господарські організації.

 45. Н. Біггарт: порівняльний аналіз господарських організацій.

 46. Порівняльний аналіз трудових відносин у господарських організаціях.

 47. Сучасні форми господарських організацій.

 48. М. Кастельс: мережеві підприємства.

 49. Людина у домашньому господарстві.

 50. Соціологія домашнього господарства.

 51. Дж. Гершуні: політико-економічний підхід до соціології домашнього господарства.

 52. Економіка родини та родинна економіка.

 53. Дж. Скот: етика виживання.

 54. Види праці у домашньому господарстві.

 55. Гендерні ролі у домашньому господарстві.

 56. Ринки як об’єкт економіко-соціологічного аналізу.

 57. М. Аболафія: ринки як культури.

 58. В. Зелінзер: застосування культурно-історичного підходу до вивчення грошового обігу.

 59. Природа та сутність грошей.

 60. Грошова культура населення.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособие. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 368 с.

 2. Бабосов Е. М. Экономическая социология. Вопросы и ответы. – Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 224 с.

 3. Радаев В.В. Экономическая социология: перспективы развития / Ядов В.А. Социология в России, 2 – е изд. – М.: Институт социологии РА, 1998. – С. 253 – 263.

 4. Веселов Ю.В. Экономическая социология: история идей. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1995. – 456 с.

 5. Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. – Новосибирск: наука, 1991. – 367 с.

 6. Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / Сост. и науч. Ред. В.В. Радаев; пер. М.С. Добряковой и др. – М.: РОССПЭН, 2004. – 567 с.

 7. Зелизер В. Социальное значение денег: деньги на булавки, чеки, пособия по бедности и другие денежные единицы / Пер. с англ. А.В. Смирнова, М.С. Добряковой под науч. Ред. В.В. Радаева. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – 278 с.

 8. Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека: Пер. с нем. / Изд. пдгот. Ю.Н. Давыдова, В.В. Сапова. – М.: Наука, 1994. – 456 с.

 9. Силласте Г.Г. Экономическая социология.– М.: Гайдарики,2005.–383 с.

 10. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. – М.: Изограф, 2001. – 256 с.

 11. Економічна соціологія: навч. посібник / В.М. Ворона, В. Є. Пилипенко, В.І. Тарасенко та ін. – К.: Інститут соціології НАН України,1997.–273 с.

 12. Пилипенко В.Е. и др. Єкономическая соціологія: Учеб. пособие / В.Е. Пилипенко, Є.А. Гансова, В.С. Казаков и др. / Под ред. В. Е. Пилипенко. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.

 13. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / Перекл. З німецької О. Погорілого. – К.: Основи, 1994. – 261 с.

Додаткова література:

 1. Аболафия М. Рынки как культуры: этнографический подход // Экономическая социология. – 2003. – Т. 4, № 2. – С. 63 – 72.

 2. Балабанова Е.С. Социально-экономическая зависимость женщин // Экономическая социология. – 2003. – Т. 4, № 3. – С. 106 – 119.

 3. Барсукова С.Ю. Вынужденное доверие сетевого мира // ПОЛИС. – 2001. – № 2. – С. 52 – 60.

 4. Барсукова С.Ю. Неформальная экономика: причины развития в зеркале мирового опыта // Экономическая социология. – 2000. – Т. 1, № 1. – С. 13 – 24.

 5. Барсукова С.Ю., Радаев В.В. Легенда о гендере. Принципы распределения труда между супругами в современной городской семье // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2, № 2. – С. 23 – 60.

 6. Безрукова О.Н. Сеть как условие экономического действия // Экономическая социология. – 2004. - Т. 5, № 3. – С. 78 – 93.

 7. Беккер Г. Экономика семьи и макроповедение // США: экономика, политика, идеология, 1994. - № 1. – С. 99 – 107; № 2. – С. 93 – 98.

 8. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. – 1993. – №1. – С. 24 – 40.

 9. Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. – 1993. – Т. 1, Вып. 1. – С. 24 – 40.

 10. Белянин А. Дэниел Канеман и Верон Смит: экономический анализ человеческого поведения (нобелевская премия за чувство реальности) // Вопросы экономики. – 2003. - № 1. – С. 4 – 23.

 11. Биггарт Н. Социальная организация и экономическое развитие Р. Сведберг Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2, № 5. – С. 49 – 58.

 12. Болтански Л., Тевено Л. Социология критической способности // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – Т. 3., № 3. – С. 66 – 83.

 13. Бруннер К. Представления о человеке и концепция социума: два подхода к пониманию общества // THESIS. – 1993. –Т. 1, Вып. 3. – С. 51 – 72.

 14. Бурдье П. Структура. Габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1, № 2. – С. 60 –70.

 15. Вайзе П. Homo economicus homo sociologicus:монстры социальных наук // THESIS. – 1993. –Т. 1, Вып. 3. – С. 115 – 130.

 16. Варзакова А. Сетевые отношения между конкурентами // Экономическая социология. – 2006. - Т. 7, № 4. – С. 79 – 96.

 17. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. – 1994. - № 5. – С. 147 – 156.

 18. Вебер М. Хозяйство и общество. Глава II: основные социологические теории хозяйствования // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6, № 1. – С. 46 – 68.

 19. Веселов Ю.В. Экономическая социология постмодерна // Журнал социологии и социальной антропологии. –1998.– Т.1., № 1. – С. 72 – 80.

 20. Вольтер Ф., Каутонен Т., Чепуренко А., Мальева Е. Структуры управления сетевыми сообществами малых предприятий и роль доверия: германо-российское сопоставление // Экономическая социология. – 2004. - Т. 5, № 2. – С. 13 – 36.

 21. Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3, № 3. – С. 44 – 58.

 22. Гершуни Дж. Экономическая социология: либеральные рынки, социальная демократия и использование времени // Экономическая социология. – 2000. – Т. 1, № 2. – С. 72 – 81.

 23. Джереффи Г. Международное хозяйство и экономическое развитие // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5, № 5. – С. 35 – 62.

 24. Доббин Ф. Политическая культура и индустриальная рациональность // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5, № 1 – С. 45 – 62.

 25. Зелинзер В. Создание множественных денег // Экономическая социология. – 2002. – Т.3, № 4. – С. 58 – 72.

 26. Зуева Д.С. Сетевой маркетинг как нетрадиционная форма хозяйственной организации // Экономическая социология. – 2005. - Т. 6, № 4. – С. 67 – 92.

 27. Ивашиненко Н.Н. Изучение процессов конкуренции: анализ сетей взаимодействия предприятий // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6, № 4. – С. 54 - 66.

 28. Кнорр-цетина К., Брюггер У. Рынок как объект привязанности: исследование постсоциальных отношений на финансовых рынках // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6, № 2. – С. 29 – 49.

 29. Конвер Б., Хайлброн Й. Второе рождение экономической социологии [Экономическая социология в США] // Экономическая социология. – 2006. – Т. 6, № 5. – С. 28 – 52.

 30. Котельникова З.В. Тематический обзор авторефератов кандидатских диссертаций по экономической социологии за 200 – 2005 гг. // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7, № 5. – С. 70 – 89.

 31. Лаврусевич П. Е. Социальные сети в стратегиях трудоустройства на российском рынке труда // Экономическая социология. – 2006. - Т. 7, № 2. – С. 74 – 85.

 32. Олдрич Х. Предпринимательские стратегии в новых организационных популяциях // Экономическая социология. –2005.–Т.6,№ 4. – С. 39 – 53.

 33. Олейник А. В поисках институциональной теории переходного общества // Вопросы экономики. – 1997. - № 10. – С. 58 – 68.

 34. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // THESIS. – 1993. – Вып.2. – С. 94 – 122.

 35. Поллак Р. Трансакционный подход к изучению семьи и домашнего хозяйства // THESIS. – 1994. - № 6. – С. 50 – 73.

 36. Сведберг Р. Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5, № 5. – С. 35 – 62.

 37. Старк Д. Рекомбинированная собственность и рождение восточноевропейского капитализма // Вопросы экономики. – 1996. - № 6. – С. 4 – 24.

 38. Старк Д., Вердеш Б. Социальное время сетевых пространств: анализ последовательности формирования сетей и инностранных инвестиций в Венгрии, 1987 – 2001 гг. // Экономическая социология. – 2005. - Т. 6, № 1. – С. 14 – 45.

 39. Сухарев М.В. Социальные антиинституты // Экономическая социология. – 2004. – Т. 5, № 5. – С. 63 – 73.

 40. Тевено Л. Какой дорогой идти? Моральная сложность «обустроенного» человечества // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2000. – Т. 3., № 3. – С. 84 – 111.

 41. Тевено Л. Множественность способов координации: равновесие и рациональность в сложном мире // Вопросы экономики. – 1997. № 10. – С. 69 – 84.

 42. Тевено Л. Рациональность или социальные нормы: преодоленное противоречие? // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2, № 1. – С. 88 – 122.

 43. Уайт Х. Рынки и фирмы: взаимообусловленное возникновение // Экономическая социология. – 2001. Т. 2, № 4. – С. 35 – 62.

 44. Флигстин Н. Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институциональных течений // Экономическая социология. – 2001. - Т. 2, № 4. – С. 28 – 55.

 45. Флигстин Н. Рынки как политика6 политико-культурный подход к рыночным институтам // Экономическая социология. – 2003. – Т. 4, № 1. – С. 45 – 63.

 46. Хамитов Н. В. Ф Философия: бытие, человек, мир. _К., 2006, С.450.

 47. Хамитов Н., Крылова С. Философский словарь: человек и мир. – К.: КНТ, 2006. – 308 с.

 48. Хамитов Н., Крылова С., Розова и др. Философская антропология: словарь. – К.: КНТ, 2011. – 456 с.

 49. Шабанова М.А. О некоторых преимуществах интеграции экономического и социологического анализа институциональных изменений. Ресурсы и механизмы // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7, № 5. – С. 28 – 38.

 50. Шабанова М.А. Социоэкономика и экономическая социология: точки размежевания и интеграции // Экономическая социология. – 2005. – Т. 6, № 5. – С. 12 – 27.

 51. Швери Р. Теоретическая концепция Джеймса Коулмена: аналитический обзор // Социологический журнал. – 1996. - № 1 – 2. – С. 62 – 81.

 52. Эванс П.. Раух Дж. Э. Бюрократия и экономический рост: межстрановый анализ воздействия «веберианизации» государственного аппарата на экономический рост // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7, № 1. – С. 38 – 60.

 53. Эльстер Ю. Социальные нормы и экономическая теория // THESIS. – 1993. – Т. 1, Вып. 3. – С. 73 – 91.

 54. Этциони А. Социоэкономика: дальнейшие шаги Р. Сведберг Новая экономическая социология: что сделано и что впереди? // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3, № 1. – С. 65 – 71.